Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii sanitarne

ZP/AP/98/2010 wyświetleń: 3

Kategoria: sanitarne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych na obiekcie j.w. zgodnie z dokumentacją techniczną.

Zakres robót podlegających wycenie:

1.       Instalacja wewnętrzna wod-kan.

2.       Instalacja wewnętrzna c.o.

3.       Instalacja wewnętrzna gazu.

Szczegóły:

1.       wewnętrzna instalacja c.o.: zgodnie z dokumentacją: montaż urządzeń i rurociągów wraz z grzejnikami, kurtynami i pozostałą armaturą, roboty antykorozyjne i izolacje, wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, wykucie bruzd bez ich zatynkowania, odbiory robót zanikowych, regulacja, itp.

instalacje rozpocząć na połączeniu z zaworami odcinającymi znajdującymi się za rozdzielaczami w pomieszczeniu węzła, zakończyć na dostawie i montażu grzejników wraz z zaworami termostatycznymi (c.o.) oraz na podłączeniu armatury do nagrzewnic  w centralach wentylacyjnych;

2.       wewnętrzna instalacja wod-kan: zgodnie z dokumentacją: montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, wykucie bruzd bez ich zatynkowania, odbiory robót zanikowych, regulacja, itp.

instalację kanalizacji zakończyć na „wypuszczeniu” poziomów na odl. ok. 1,0m poza obrys budynku;
instalację wody zimnej zakończyć na połączeniu z zaworem kulowym w węźle wodomierzowym (węzeł po stronie wykonawcy);

3.       wewnętrzna instalacja gazu: zgodnie z dokumentacją: montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, przekucia, przebicia, odbiory robót zanikowych, regulacja, itp.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401.

W celu przesłania Państwu linka z dokumentacją techniczną potrzebnej do złożenia oferty proszę o telefon lub mail do niżej podpisanego.

Uwagi:   Przedmiar robót – brak (obiekt deweloperski).

Termin realizacji: 01.04 – 30.09.2010r.

Termin złożenia oferty: 12.03.2010r.

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

3.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku Państwa pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami: 0728 314 974, 32/251 35 41, wew. 133.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/531/2009 wyświetleń: 1

Kategoria: sanitarne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniacz w Rudzie Śląskiej, przy ul. Grzybowej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie sieci wod-kan wraz z przyłączami do budynków zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym na obiekcie jw.

Zakres robót:

sieć wodociągowa: dostawa i montaż rurociągu PE ø 110 mm185,0 m, PE ø 90 mm7,0 m, stal ø 80 mm7,0 m; hydrant p.poż. - 2 kpl; studnia wodomierzowa wraz z wyposażeniem – 2 kpl; wykonanie przyłączy wodnych ø 63 mm44,0 m, PE ø 40 mm215,0 m.

kanalizacja sanitarna: dostawa i montaż rurociągów PVC ø 200 mm206,0 m,; 23 przyłącza do budynków PVC ø 160 mm206,0 m; studnie z kręgów betonowych ø 1200 mm – 23,0 kpl., ø 1200 mm kaskadowe – 3 kpl.; przewiert lub przycisk rurą stalową do studni k95,

kanalizacja deszczowa: dostawa i montaż rurociągów PVC ø 160 mm150,0 m; studnie z kręgów betonowych ø 1200 mm – 2,0 kpl., studnie PVC ø 600 mm – 5 kpl. wpusty uliczne ø 500 mm z osadnikiem i koszem – 2,0 kpl.; przewiert lub przycisk rurą stalową do studni k48.

Zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. kompleksowe roboty ziemne wraz z zagospodarowaniem nadmiaru gruntu (na terenie budowy), montaż rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, badanie wydajności hydrantu, badanie bakteriologiczne wody, inspekcji kamerowozem, nadzory przy udziale przedstawicieli PWiK Ruda Śląska i Wydział Dróg i Mostów UM Ruda Śląska, itp. Geodezja po stronie Zamawiającego.

Termin wykonania robót: od dnia 01.10.2009r. do 30.12.2009r.

Termin składania oferty: do dnia 28.08.2009r.

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy : 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku pytań z Państwa strony oraz otrzymania dokumentacji technicznej do wyceny prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 0728 314 974, 032/251 35 41, wew. 133.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: 

fax.: 032/251 10 88

e-mail: przygotowanie@dombud.pl      
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »