Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii dachy zielone/odwrócone

DA/AP/602/2014 wyświetleń: 41

Kategoria: dachy zielone/odwrócone
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie dachów odwróconych o łącznej powierzchni ok. 2250 m2 (powierzchnia pozioma) realizowanych na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać wykonanie całości zadania zgodnie z P.T. i STWiOR lub rozwiązanie alternatywne z zastosowaniem materiałów o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji.

Układ warstw licząc od płyty żelbetowej:

 • wylewka betonowa w spadku wysokość uśredniona 7-8 cm (wykonanie po stronie Zamawiającego),
 • warstwa ochronna np.: geowłóknina Sarnafelt A o gramaturze 300g/m² układana za zakład,
 • membrana izolacyjna PCW np.: Sikaplan SGmA 15,
 • powierzchnia pozioma dachu + wywinięcia na powierzchnie pionowe przy ścianach budynku na wysokość ok. 70 cm mocowana na kleju zakończenie listwą dociskową
 • warstwa rozdzielająca np.: geowłóknina Sarnafleece o gramaturze 120g/m² układana za zakład,
 • styrodur 10cm (poziomo + pionowa przy ścianach budynku),
 • warstwa filtrujaca np.: geowłóknina Sarnafelt VS o gramaturze 140g/m² układana za zakład,
 • folia kubełkowa perforowana (dobrać wysokość – na wierzchu tylko trawa, na tę nie będzie żadnych chwile krzewów ozdobnych),
 • warstwa żwiru o frakcji .........., grubości 25 cm po zagęszczeniu,
 • humus grubości 20 cm po zagęszczeniu,
 • trawa z rolki.
 • wykonanie obróbek punktowych z membrany dla 47 elementów wskazanych na rzucie parteru (zaznaczone na żółto),
 • montaż wpustów dachowych pionowych w ilości 14 szt (materiał dostarcza Zamawiający),

Prosimy o przemyślenie rozwiązania projektowego dotyczących wykonania dachów lub zaproponowanie swojego układu poszczególnych warstw na dachu odwróconym.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania z linku:

http://hostuje.net/file.php?id=c8a87f136e1e04d0b8297260755c292c

Termin rozpoczęcia realizacji: 23 tydzień 2014 r.

Termin złożenia oferty: 6 maj 2014 r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.
 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: a.polkoszek@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PZ/62/R/2014 wyświetleń: 27

Kategoria: dachy zielone/odwrócone
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 

 1. Włóknina TG filtracyjna   -   550 m2
 2. Termoizolacja XPS 5 cm   -   670 m2
 3. Folia PE 0,2   -   670 m2
 4. Hydroizolacja Resitrix SKW   -   670 m2
 5. Grunt EG 35   -   na pow. 670 m2
 6. Substrat (podkład pod trawę)   -   30 m3
 7. Włóknina filtracyjna SF   -   160 m2
 8. Drenaż Florodrain FD 40, 4cm   -   220 m2
 9. Folia dyfuzyjna TGV 21   -   160 m2

 

 • Miejsce dostawy  -   Gliwice, ul. Graniczna
 • Termin realizacji  -   lipiec 2014

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji.

 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 24.04.2014 do godz. 1400 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169

L dz. DA/RP/562/2014 wyświetleń: 11

Kategoria: dachy zielone/odwrócone
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo BudowlaneDOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie tarasu zielonego na poziomie 0,00 w osiach D:I /3a:7a, na dziedzińcu budynku D w zakresie :


1.Część spacerowa (chodniki) o powierzchni ~ 500m2 :

-płyty tarasowe 3,8cm (kolor złocisty i barwy Dunaju Corona brillant firmy Semmelrock)

-podstawka systemowa elefeet H50

-włóknina filtracyjna TG

-termoizolacja XPS

-folia PE 0,2

-hydroizolacja Resitrix SKW

-grunt EG 35


2.Część zielona (donice) w powierzchni ~ 110m2 :

-roślinność wg propozycji ( sugestia, aby roślinność wymagała rzadkiej pielęgnacji)

-substrat

-włóknina filtracyjna SF

-wypełnienie kruszywem 2-8mm

-drenaż floradrain FD 40

-folia dyfuzyjna TGV 21

-termoizolacja XPS

-folia PE 0,2

-hydroizolacja Resitrix SKW

-grunt FG 35


3. Dostawa i montaż prefabrykowanych murków w około części zielonej w ilości ~ 110mb.


Prosimy o podanie ceny jednostkowej od m2 dla pozycji 1,2 i od mb za pozycję 3. Oferta powinna zawierać materiały, robociznę, sprzęt.

Uwaga: Przygotowując ofertę proszę przedstawić materiały alternatywne, np. zamiast hydroizolacji Resitrix zamiennie membrana Firestone, inna propozycja murków w około części zielonej, itp.
Termin realizacji: czerwiec/lipiec 2014


Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:


70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez

Inwestora

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 , możliwość przesłania wersji elektronicznej po wcześniejszym uzgodnieniu.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 26.04.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 193 lub tel. kom. 539 920 745.

Z poważaniem:

Robert Podlacha


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PZ/46/R/2014 wyświetleń: 48

Kategoria: dachy zielone/odwrócone
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę materiałów do wykonania dachu odwróconego, z zestawieniem: WARIANT I i WARIANT II:

 

I WARIANT

 1. Warstwa ochronna – geowłóknina np. SARNAFELT A 30 dg/m2   -   ok. 2200 m2
 2. Membrana PCW np. SIKAPLAN SG m A 15   -   ok. 2600 m2
 3. Geowłóknina np. SARNAFLEECE 120 G/M2   -    ok. 2200 m2
 4. Styrodur gr. 10 cm   -   ok. 2200 m2
 5. Geowłóknina SARNAFELT VS 140 g/m2   -   ok. 2200 m2
 6. Folia kubełkowa perforowana   -   ok. 2200 m2
 7. Żwir   -   210 m3
 8. Substrat   -   210 m3
 9. Ziemia urodzajna   -   70 m3
 10. Trawa z rolki   -    ok. 1300 m2

 

II WARIANT

 1. Grunt FG 35 (PHOENIX0   -   ok. 2600 m2
 2. Membrana antykorzenna RESTERIX SKW   -   ok. 2600 m2
 3. Warstwa ochronna geowłóknina 300 g/m2   -   ok. 2200 m2
 4. Styrodur gr. 10 cm   -   ok. 2200 m2
 5. Warstwa filtrująca geowłóknina 145 g/m2   -   2200 m2
 6. Folia kubełkowa perforowana   -   ok. 2200 m2
 7. Żwir 1400 x 0,15   -   210 m3
 8. Substrat 1400 x 0,15   -   210 m3
 9. Ziemia urodzajna 1400 x 0,1   -   70 m3
 10. Trawa z rolki   -    ok. 1300 m2

 

 • Miejsce dostawy  -   ASP Katowice, ul. Racborska
 • Termin realizacji   -   do uzgodnienia

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji.

 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 08.04.2014 do godz. 1400 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169

PZ/46/R/2014 wyświetleń: 27

Kategoria: dachy zielone/odwrócone
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę materiałów do wykonania dachu odwróconego, z zestawieniem: WARIANT I i WARIANT II:

 

I WARIANT

 1. Warstwa ochronna – geowłóknina np. SARNAFELT A 30 dg/m2   -   ok. 2200 m2
 2. Membrana PCW np. SIKAPLAN SG m A 15   -   ok. 2600 m2
 3. Geowłóknina np. SARNAFLEECE 120 G/M2   -    ok. 2200 m2
 4. Styrodur gr. 10 cm   -   ok. 2200 m2
 5. Geowłóknina SARNAFELT VS 140 g/m2   -   ok. 2200 m2
 6. Folia kubełkowa perforowana   -   ok. 2200 m2
 7. Żwir   -   210 m3
 8. Substrat   -   210 m3
 9. Ziemia urodzajna   -   70 m3
 10. Trawa z rolki   -    ok. 1300 m2

 

II WARIANT

 1. Grunt FG 35 (PHOENIX0   -   ok. 2600 m2
 2. Membrana antykorzenna RESTERIX SKW   -   ok. 2600 m2
 3. Warstwa ochronna geowłóknina 300 g/m2   -   ok. 2200 m2
 4. Styrodur gr. 10 cm   -   ok. 2200 m2
 5. Warstwa filtrująca geowłóknina 145 g/m2   -   2200 m2
 6. Folia kubełkowa perforowana   -   ok. 2200 m2
 7. Żwir 1400 x 0,15   -   210 m3
 8. Substrat 1400 x 0,15   -   210 m3
 9. Ziemia urodzajna 1400 x 0,1   -   70 m3
 10. Trawa z rolki   -    ok. 1300 m2

 

 • Miejsce dostawy  -   ASP Katowice, ul. Racborska
 • Termin realizacji   -   do uzgodnienia

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji.

 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 08.04.2014 do godz. 1400 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169

L. dz. DA/MO/1080/2013 wyświetleń: 4

Kategoria: dachy zielone/odwrócone
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 dot.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul Ingardena 4 i Oleandry 6

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie pokrycia dachu budynku j.w. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, termoizolacja, obróbki, itp.) zgodnie z załączonym P.T. specyfikacją techniczną i wyciągiem z opisu technicznego. Zakres robót oraz orientacyjny przedmiar ilościowy przedstawiony został przedstawiony w załączonym dokumencie „wyciąg z kosztorysu dach .pdf”.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 lub wg załączonych pliku.

Rozliczenie kontraktu powykonawczo na podstawie obmiaru robót prosimy o przedstawienie oferty w formie zestawienia cen jednostkowych na elementy jak w wyciągu z kosztorysu. Z uwagi na konieczność zaakceptowania proponowanego rozwiązania proszę o załączenie do oferty pełnej dokumentacji zastosowanego systemu pokrycia.

W przypadku zainteresowania istnieje mozliwość przesłania dokumentacji drogą elektroniczną.

Termin rozpoczęcia: od 14 tydzień 2014r.

Termin złożenia oferty: 12.12.2013r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni

po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na

bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - DziałRealizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 975, 32/72 19 219 w. 178.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.okonski@dombud.pl.


Z poważaniem:

Marek Okoński


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/DN/700/2013 wyświetleń: 4

Kategoria: dachy zielone/odwrócone
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

 

L dz. DA/DN/700/2013

Katowice, dnia 19.09.2013r.

wg rozdzielnika

 

Dot.: Budowy oddziału ZUS w Katowicach przy ul. GranicznejW związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu:


 1. Izolacji dachu odwróconego o powierzchni około 371m2 wg następujących warstw licząc od góry:

 • 2 x papa termozgrzewalna,

 • zagruntowanie wylewki,

 • wylewka z betonu lekkiego - 5cm (możliwość wykonania jej przez inną firmę),

 • kliny ze styropianu twardego w spadku min. 1% - 15 – 30cm,

 • folia PE na płycie stropu,


 1. Montażu wyłazu dachowego – 1szt (zakup po stronie zamawiającego),

 2. Montażu wpustów dachowych podgrzewanych Alutec śr. 160mm – 4szt,

 3. Obróbek blacharskich na attykach i innych elementach (wszelkich przebić przez pokrycie) z blachy tytanowo – cynkowej.


Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: osobno każdy materiał poza wyłazem dachowym, robociznę, sprzęt (tj. np.: rusztowanie, inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia)


Termin realizacji: dachy na dwóch segmentach parterowych – połowa października 2013r.

dach na segmencie środkowym podpiwniczonym – koniec października 2013r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:

70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z kierownikiem budowy: Czesław Kaleta tel. 602370686

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: d.nowak@dombud.pl do dnia 26.09.2013r. Osoba do kontaktu: Damian Nowak tel. 666 027 742.

Z poważaniem:

Damian Nowak

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AP/290/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: dachy zielone/odwrócone
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie pokrycia dachów na budynku składającym się z 5 segmentów (A1, A2, A3, B, C) o łącznej powierzchni ok. 2230 m2 we w świetle attyk. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki blacharskie i membrana, itp.) zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacją i przedmiarem oraz poniższego zestawienia:

 • dostawa i ułożenie welonu szklanego „S-Glass Fleece 120” lub równoważnego,
 • dostawa i montaż membrany dachowej PVC „SIKAPLAN 15G” lub równoważnej w kolorze szary zblizonym do RAL 7015,
 • dostawa i montaż wpustów dachowych podgrzewanych „Geberit Pluvia d56 typ 7 pojedynczy” lub równoważny w ilości 11 sztuk,
 • dostawa i montaż poprzez kołkowanie kształtek styropianowych EPS 200, gr. zmienna; reakcja na ogień E; samogasnący; NRO w celu wykonania przeciw spadków przy świetlikach,
 • dostawa i montaż foli PVC w ilości ok. 31 m2 na segmencie „B” jako izolacja dla styropianu,
 • dostawa i montaż poprzez kołkowanie styropianu EPS 200 gr. 20 cm , reakcja na ogień E; samogasnący; NRO w ilości ok. 31 m2 na segmencie „B”,
 • dostawa i montaż poprzez kołkowanie styropianu EPS 50 gr. 15 cm , reakcja na ogień E; samogasnący; NRO na wew. ścianach attyk (pionowo i poziomo)
 • dostawa i montaż membrany dachowej + przekładka z welonu szklanego na attykach /pionowo h = ok. 70 cm, poziomo h = 50 cm/,
 • dostawa i montaż płyty OSB gr. 18 cm pod obróbkę blacharską na attykach,
 • wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich o szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm przynależnych dla dachu (attyki, świetliki, klapy dymowe, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 7015,
 • wykonanie punktowych obróbek z membrany PVC przy konstrukcjach pod instalację wentylacji,
 • wykonanie i montaż listew dociskowych z blachy stalowej w celu zakończenia mocowania membrany w miejscach wskazanych przez Kierownika Budowy,
 • dostawa i montaż izoklinów 10 x 10 cm przy attykach, podstawach przy świetlikach, itp.,
 • dostawa i montaż przelewów awaryjnych w ilości po 2 sztuki na każdy segment.

PROSZĘ O ALTERNATYWNE ROZWIĄZNIE PRZYKRYCIA DACHU ZAMIAST MEMBRANY WYCENIĆ 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA; NRO (PODKŁADOWA + WIERZCHNIA) POZOSTAŁE MATERIAŁY BEZ ZMIAN.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania z linku: http://sendfile.pl/28653/Dachy_plaskie_-_ASP_Katowice.zip

Terminy rozpoczęcia: od 36-37 września 2013r. - dotyczy segmentu A2. Pozostałe segmenty będą przekazywane systematycznie wraz z zakończenie robót żelbetowych i wykonanie wylewki cementowej.

Termin złożenia oferty: do 05.08.2013r.

Gwarancja: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.
 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/MC/278/2013 wyświetleń: 3

Kategoria: dachy zielone/odwrócone
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania (dostawa i montaż wraz z robotami pomocniczymi i porządkowymi) drewnianej nawierzchni tarasu wraz z systemowymi podkładkami, zaproponowanymi w dokumentacji projektowej lub w rozwiązaniu alternatywnym spełniającym wszystkie parametry techniczne.


Zakres robót:


Kompleksowe wykonanie wraz z dostawą oraz montażem tarasu drewnianego zgodnie z dokumentacją techniczną oraz ustaleniami przeprowadzonymi na obiekcie z drewna bankirai lub zamiennika spełniającego wszystkie parametry techniczne wraz z systemowymi podkładkami.


Prosimy o podanie cen jednostkowych oraz /M+R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: kompletny materiał, robociznę, sprzęt.


Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2013


W umowie przewidziane są zapisy:

1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Krzysztof Nazaruk tel. kom.: 698 655 866.


Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.czapla@dombud.pl Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (32) 72-19-183 lub tel. kom. 696 744 589.


Z poważaniem:

Michał CZAPLA

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/200/2010 wyświetleń: 2

Kategoria: dachy zielone/odwrócone
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie osiedla mieszkaniowego „Górki Małobądzkie” w Będzinie, przy ul. Topolowej i Jesionowej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zaprasza do złożenia oferty dotyczącą wykonania kompleksowego dachów zielonych garaży podziemnych w sekcjach nr 1, 2 w ilości ok. 1285 m2 na w/w obiekcie.

Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania  zgodnie z dokumentacją techniczną w systemie dachu zielonego BAUDERA lub rozwiązanie alternatywne w innym systemie dachu zielonego. Prosimy o oferty w dwóch cenach ryczałtowych lub cena jednostkowa za 1m2 powierzchni dachu (system Bauder lub zamienny).

Powierzchnia dachów wynosi dla sekcji 1 ok. 1060 m2 tj. (21,8 x 44,7 + 16,7 x 5,0) oraz sekcja 2 ok. 225 m2 tj. (40,0 x 5,6). Przekrój przez warstwę dachu zielonego wg dokumentacji technicznej:

         wykonanie warstwy gruntującej (BURKOLIT V),

         papa podkładowa termozgrzewalna (BAUDER FLEX PV4E talk),

         papa wierzchnia termozgrzewalna nieprzepuszczalna dla korzeni (BAUDER PLANTE),

         warstwa rozdzielcza i ślizgowa z granulatu recyklingowego (BAUDER TRENAFOLIE PE 02),

         warstwa zabezpieczająca (BAUDER SCHUTZVILLES SV 600),

         warstwa drenująca i gromadząca wodę (BAUDER FASERSCHUTZMATTE DSE 60),

         warstwa filtracyjna (BAUDER FILTERVLIES 105),

         warstwa wegetacyjna gr. 20cm,

         roślinność w zakresie Zamawiającego,

         oraz dostaw i montaż wpustów dachowych w sekcji 1 w ilości 2 sztuk dla rury średnicy 200mm.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401.

W celu przesłania Państwu linka z dokumentacją techniczną potrzebnej do złożenia oferty proszę o telefon lub mail do niżej podpisanego.

Termin wykonania robót: 20.04 – 24.05.2010r.

Termin złożenia oferty: 10.04.2010r.

Gwarancja:  60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 0728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 133.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »