Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii specjalistyczne

PA/RG/KB08/46/2015 wyświetleń: 217

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z realizacją rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu przy ul. Plac Medyków 1 (Centrum Urazowe) PB Dombud SA zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę istniejącego budynku stacji transformatorowej na terenie szpitala. Dane części budynku do wyburzenia wymiarach 18x18m:(1) kominy i ściany murowane gr 25 cm (180m3)(2) belki, wieńce, strop żelbetowy monolityczny gr.25cm (95m3)(3) pokrycie z papy 340m2 (4) szkło piankowe czarne + agloporyt (2m3)Uwaga: Budynek częściowo do rozbiórki jak w załączonym rysunku tzn. fundamenty, ściany fundamentowe i strop prefabrykowany TT pozostają nienaruszone. Ze względu, że budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych czynnych budynków (pełni rolę łącznika) rozbiórkę należy przeprowadzić bez ich naruszenia z obowiązującymi przepisami BHP. Proponuję się aby płytę żelbetową stanowiącą stropodach podstemplować, pociąć na mniejsze kawałki i zdemontować dźwigiem. Ściany zburzyć koparką. Dojazd samochodami czteroosiowymiRozliczenie ryczałtoweOferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z rozbiórką tzn. rozbiórka, utylizacja materiałów w tym papy wraz z dostarczeniem kart odpadów.Po stronie Zamawiającego odcięcie wszystkich mediów w rozbieranym budynku.Płatność: przelewTermin realizacji: od 20 do 24 lipiec 2015Warunki płatności: 30 dni od złożenia fakturyKaucja: 5%osoba do kontaktu: Rafał Gajdzik 606 418 803 r. r.gajdzik@dombud.pltermin składania ofert: 03.07.2015
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RG/854/2014 wyświetleń: 50

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
dot. Wykonanie dokumentacji geologicznej w Krakowie ul. Wańkowicza, działka nr 373/7, 374/8 pod budowę osiedla budynków wielorodzinnych 4-kondygnacyjnych wraz z parkingami. W związku z wstępnym ustaleniem lokalizacji otworów geologicznych na ww. działkach zapraszamy do złożenia oferty na roboty geologiczne wraz z sporządzeniem dokumentacji geologicznej i uzyskaniem jej zatwierdzenia w drodze decyzji przez Wydział Kształtowania Środowiska UM Krakowa przy ul.os.Zgody2 31-949 Kraków zgodnie z procedurami WS68 i WS92. Ilość otworów: 14szt głębokość 7,0m; 8szt głębokość 3,0m Z poważaniem Rafał Gajdzik tel. 608 418 803 W załączeniu aktualna ilość otworów i ich lokalizacja. Ważne: oferty należy składać do 04.07.2014. Oferty proszę kierować na adres mailowy r.rosiek@dombud.pl oraz r.gajdzik@domud.pl
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/845/2014 wyświetleń: 40

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania („na gotowo”) oznakowania na w/w budowie.Zakres oferty:1. Wypożyczenie znaków na okres 7 dni kalendarzowych wg wytycznych w dokumentacji.2. Dostawa, montaż oraz demontaż znaków na okres 7 dni kalendarzowych wg wytycznych w dokumentacji.UWAGA: Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary z natury oraz propozycje rozwiązań projektowych przedstawić Kierownikowi Budowy: Marcin Chmieliński 666 027 716.Termin rozpoczęcia prac/ustawienia znaków: od 07.07.2014r.Termin zakończenia prac/demontażu znaków: do 11.07.2014r.Termin złożenia oferty: 26.06.2014r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: kom. 539 920 735 lub stacjon. 327 219 191Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/832/2014 wyświetleń: 40

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiektach Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania dla obiektów j.w. opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wg obowiązujących przepisów ochrony p.pożarowej. Prosimy o podanie ceny ryczałtowej za wykonanie opracowania j.w.. Przewidywany termin realizacji: sierpień 2014r.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy Marcinem Chmielińskim tel. kom.: 666 027 716;Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.bogus@dombud.pl do dnia 04.07.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel.: 327 219 191 lub tel. kom. 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/829/2014 wyświetleń: 24

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budowy j.w. Termin realizacji: sierpień 2014r. Termin złożenia oferty: 30.06.2014r.Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W celu obejrzenia budynku proszę o kontakt z kierownikiem budowy Panem Marcinem Chmielińskim tel. 666 027 716W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/745/2014 wyświetleń: 20

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania i montażu loga Lasów Państwowych na elewacji obiektu jw.Parametry oraz lokalizacja zgodnie z załączonymi plikaminProsimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ Podane ceny jednostkowe powinna zawierać materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.:sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu zamówienia) wraz z montażem na budowie.Termin realizacji: czerwiec/lipiec 2014r.Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z kierownikiem budowy: Marcin Chmieliński tel. 666 027 716Wycenę prosimy oprzeć o wymienione rysunki i zapisy w nich ujęte.Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.bogus@dombud.pl do dnia 09.06.2014r. Osoba do kontaktu: Maciej Bogus tel. 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz.DA/PW/613/2014 wyświetleń: 108

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę wykonania roboty izolacyjnej na w/w obiekcie.Zakres robót:1. Wykonanie wewnętrznej iniekcji poziomej – ilość ok.80 mbRoboty należy wycenić na cenach jednostkowych zgodnie z przedmiarem robót.Rozliczenie będzie na podstawie cen jednostkowych i obmiaru robót.Proszę o pilną odpowiedź.Termin realizacji od:12.05.2014W załączeniu rzut piwnicy. W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o ofertę oraz kontakt telefoniczny z Działem Realizacji Produkcji: Paweł Wójcicki : 696 744 010, 32 721 91 76 fax: 32 721 92 00,e-mail: p.wojcicki@dombud.pl Z poważaniem: Paweł Wójcicki
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/JD/342/2014 wyświetleń: 19

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Dot.: Budowa Hali sportowej w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania (dostawa i montaż wraz z robotami pomocniczymi i porządkowymi) 4 kompletnych kortów do squasha w budynku Hali Sportowej w Tarnowskich Górach zgodnie z dokumentacją techniczną i w rozwiązaniu alternatywnym spełniającym wszystkie parametry techniczne dokumentacji.

Zakres robót:

  Dostawa i montaż certyfikowanych 4 kortów do squasha z wejściem bocznym. Podłoga drewniana np. Junckers UnoBat 62+ lub inna zamienna rozłożona wprost na wylewce betonowej legarowana jednokierunkowo. Korty o powierzchni 4x62,4m2. Korty wykonane w technologi trzech pełnych ścian, ściana przednia wykonana ze szkła bezpiecznego z drzwiami, podłoga olejowana. Posadzka sportowa certyfikowana do squash.

Prosimy o podanie cen jednostkowych /M+R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: kompletny materiał, robociznę, oraz sprzęt potrzebny do wykonania kortów w rozbiciu na poszczególne składowe.

Przewidywany termin realizacji: sierpień 2014


W umowie przewidziane są zapisy:

1. "Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.


Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z:

Kierownikiem Budowy: Michał BOBOROWSKI tel. kom.: 600 968 608.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: j.dunaszewski@dombud.plm.czapla@dombud.pl do dnia 17.03.2014.

Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (32) 72-19-175 lub tel. kom. 696 744 589.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/331/2014 wyświetleń: 11

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiektach Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania dla obiektów j.w. opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wg obowiązujących przepisów ochrony p.pożarowej. Prosimy o podanie ceny ryczałtowej za wykonanie opracowania j.w.. Przewidywany termin realizacji: kwiecień 2014r.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy Krzysztof Wiesławski tel. kom.: 662 272 948;Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.bogus@dombud.pl do dnia 10.03.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel.: 327 219 191 lub tel. kom. 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/327/2014 wyświetleń: 10

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budowy j.w. Termin realizacji: marzec 2014r. Termin złożenia oferty: 07.03.2014r.Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W celu obejrzenia budynku proszę o kontakt z kierownikiem budowy Panem Krzysztof Wiesławski tel. 662 272 948W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ACH/134/2013 wyświetleń: 12

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksową ofertę na wykonanie, dostawę i montaż kurtyn pluszowych w pracowni do działań w przestrzeni w segmencie A pom. 011.

 Okotarowanie ma na celu podział pomieszczenia przy pomocy trudnozapalnych materiałów tekstylnych zawieszonych na profilach aluminiowych.

Przesuwanie kotar poprzez ręczne przesunięcie materiału zawieszonego na wózkach jezdnych w profilu aluminiowym. Szczegóły w dokumentacji technicznej.

 Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.  

Termin złożenia oferty: 6.02.2014r.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania: wrzesień 2014r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora. W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. „Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego”.

3. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 723, 32/72 19 182. Ofertę proszę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200 mail: a.chojkowska@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ACH/79/2014 wyświetleń: 9

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksową ofertę na wykonanie, dostawę i montaż ścianki mobilnej dzielącej pracownię filmową o wymiarach 12.735 m x 6.50 m na szynie parkingowej 5,5 m.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.  

Termin złożenia oferty: 28.01.2014r.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania: czerwiec/ lipiec 2014r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. „Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego”.

3. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 723, 32/72 19 182. Ofertę proszę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200 mail: a.chojkowska@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/825/2013 wyświetleń: 8

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla segmentu I budowy j.w. Termin realizacji: październik 2013r. Termin złożenia oferty: 11.10.2013r.Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W celu obejrzenia budynku proszę o kontakt z kierownikiem budowy Panem Marcinem Chmielińskim tel. 666 027 716W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/823/2013 wyświetleń: 7

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla segmentu I budowy j.w. Termin realizacji: październik 2013r. Termin złożenia oferty: 11.10.2013r.Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W celu obejrzenia budynku proszę o kontakt z kierownikiem budowy Panem Marcinem Chmielińskim tel. 666 027 716W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Iniekcja ciśnieniowa W Rudzie Śląskiej wyświetleń: 9

Kategoria: specjalistyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Adaptacja obiektu dla potrzeb siedziby Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 2


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, prosi o przedstawienie oferty na wykonanie membrany izolacyjnej w murach piwnic obiektu j.w. na wysokości posadzki wraz z uszczelnieniem połączenia posadzki ze ścianą w technologii iniekcji ciśnieniowej wg poniższych ilości:


   1. Ściana mieszana gr 65 cm – 89,88 mb

   2. Ściana mieszana gr 50 cm – 19,05 mb

   3. Ściana mieszana gr 30 cm - 8,73 mb

   4. Słup 40 x 40 cm - 6 szt.


Zaproponowane przez Państwa rozwiazania i zastosowane materiały powinny spełniać aktualnie obowiązujące normy i przepisy i dopuszczenia do stosowanie w budynkach użyteczności publicznej.

Okres gwarancji 36 miesięcy od odbioru końcowego przez Inwestora

Rozliczenie będzie na podstawie cen jednostkowych i obmiaru robót.

Kontakt z Kierownikiem Budowy T. Banaszczyk tel.606 311 015.

Termin składania ofert do: 07.02.2013r.

Pytania proszę kierować do niżej podpisanego.

Ofertę należy przesłać do siedziby P.B. DOMBUD S.A. fax 32 721 92 00 e – mail m.okonski@dombud.plZ poważaniem

M. Okoński

tel. 728 314 975

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »