Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii drogowe i zieleń

PZ/2/MZ/2019 wyświetleń: 112

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

1. Krata Geosystem G4 50x50x4 cm-1230 m2

   proszę do oferty załączyć kartę katalogową

 • Miejsce dostawy  - Ruda Śląska, ul. Stroma/ Bytomska
 • Termin realizacji  -ok. 18/01/2019

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 07/01/2019 do godz.  na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  662 272 959 lub (32) 7219 164

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Monika Zębala-Lis
PB Dombud SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: m.zebala-lis@dombud.pl
tel: 32 72 19 164
fax: 32 72 19 1 69

DA/RP/862/2014 wyświetleń: 227

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ( oferta R+M+S).

Wycenę należy dokonać w oparciu o:

1. Aktualne zestawienie drzew i krzewów – załącznik nr1
2. Dokumentację – > opis + rysunki – załączniki nr2.1 oraz 2.2
3. Opis pielęgnacji drzew i krzewów zgodnie z SIWZ – załącznik nr3

Prosimy o podanie cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji z załącznika nr1.

Uwagi:

- Do nasadzeń należy wykorzystać wartościowy, kilkuletni materiał roślinny ( drzewa minimum pięcioletnie, krzewy minimum trzyletnie ).
- Ceny jednostkowe muszą zawierać również pielęgnację zgodną z wymaganiami wg załącznika nr3.

Dodatkowo prosimy o przesłanie oferty na pielęgnację trawników wg załącznika nr3 podając cenę jednostkową/m2 .

Termin realizacji robót: wrzesień/październik 2014.
Termin składania ofert: 1.08.2014.

Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:

70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora
30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 , dokumentacja w wersji elektronicznej zamieszczona w załączniku do zapytania.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 1.08.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 193 lub tel. kom. 539 920 745.


Z poważaniem
Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/740/2014 wyświetleń: 36

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiektach Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania dla obiektów j.w. robót polegających na dostawie i nasadzeniu trawy wraz z roczną pielęgnacją na terenie budowy j.w.Szczegółowy zakres robót obejmuje.1. nawiezienie oraz rozplantowanie 10cm humusu w ilości ok. 2657m22. nasadzenie trawnika w ilości ok 2657m2Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/.Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt. Przewidywany termin realizacji: lipiec/sierpień 2014r.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy Marcin Chmieliński tel. kom.: 666 027 716Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.bogus@dombud.pl do dnia 05.06.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel.: (32) 7219 191 lub tel. kom. 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Wykonanie dróg i parkingów dot. budowy w Tarnowskich Górach wyświetleń: 39

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: Budowa Prokuratury w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21.


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę wykonania kompleksowo robót drogowych na realizowanym przez nas w/w obiekcie.


Zakres robót:

 1. Rozebranie nawierzchni mineralno – bitumicznych o gr. 5 cm – w ilości ok 940 m2

 2. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 25 cm – w ilości ok 940 m2

 3. Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm wokół stacji transformatorowej – w ilości ok 20m2

 4. Wykonanie niwelacji terenu (humus) gr. 20 cm – w ilości ok 768 m2

 5. Wykonanie niwelacji terenu – w ilości 307,20 m3

 6. Wykonanie wykopu pod podbudowę chodników, parkingów i dróg dojazdowych gr. 40 cm – w ilości ok 547,14 m3

 7. Wywóz ziemi wraz z opłatą za składowanie – w ilości ok 1242,94 m3

 8. Wywóz gruzu nawierzchni asfaltowych wraz z opłatą za składowanie – w ilości ok 47,00 m3

 9. Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczone mechanicznie gr. 20cm po zagęszczeniu – w ilości ok 1367,85 m2

 10. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 30 cm po zagęszczeniu – w ilości ok 1367,85 m2

 11. Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej gr 3cm po zagęszczeniu – w ilości ok 1367,85 m2

 12. Ułożenie nawierzchni, chodników i placów z kostki betonowej Behaton 16,5x20x8 cm w ilości ok 1367,85 m2 (PROSZĘ O PODANIE CENY W 3 WARJANTACH KOLORYSTYCZNYCH;

 13. SZARY/CZERWONY/GRAFITOWY).

 14. Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 100x20x8 cm wraz z ławami 30x30 cm – w ilości ok 97,98 m

 15. Wykonanie krawężników betonowych 100x30x15 cm wraz z ławami 30x40 cm – w ilości ok 166,13 m

 16. Dostarczenie humusu wymieszanego z piaskiem - w ilości ok 56,14 m3

 17. Wykonanie trawników – w ilości ok 802 m2

 18. Wykonanie podbudowy pod opaskę budynku z kruszywa łamanego gr 25cm – w ilości około 23,34 m2

 19. Wykonanie podsypki piaskowej gr 5 cm po zagęszczeniu pod kostkę betonową – w ilości około 23,34 m2

 20. Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej Behaton gr 8cm wraz z obrzeżem betonowym 100x20x8 - w ilości 23,34 m2

 21. Wykonanie strefy wejścia głównego z kostki betonowej wraz z obrzeżami lub alternatywnie zastosować palisadę betonową zgodnie z rys nr 1.

Wycena powinna zawierać cenę z 1 m2 wykonania pełnej konstrukcji nawierzchni (podbudowa+kostka), cenę za 1m ułożenia krawężników betonowych oraz obrzeży wraz z ławami dotyczy to

ównież cen za wywóz gruzu ziemi rozbiórek itp.


Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/.

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.: koparki, samochody oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia),koszt utylizacji.

Przewidywany termin realizacji: planowane rozpoczęcie realizacji MAJ 2014r.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona

 jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.


OFERTY PROSZĘ SKŁADAĆ DO 28.04.2014.


Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk tel. kom.: 698 655 866.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: l.gacek@dombud.pl do dnia 28.04.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (32) 7219 179 lub kom. 600-838-592.

Z poważaniem:

Łukasz Gacek

Proszę o kontakt celem przesłania dokumentacji.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ACH/544/2014 wyświetleń: 12

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksową wycenę 2 kompletów szlabanów zainstalowanych na wjeździe po jednym do parkingu podziemnego i na parking naziemny.

Przewiduje się zastosowanie szlabanów o następujących parametrach:

 • szlaban powinien posiadać siłownik elektromechaniczny,
 • szlaban powinien być wyposażony w czytnik kart kontroli dostępu,
 • szlaban powinien posiadać mechanizm umożliwiający otwarcie ramienia w pełnym zakresie,
 • szlaban powinien posiadać zaokrąglone krawędzie, ramię o przekroju elipsy oraz światła bezpieczeństwa.

Oferta cenowe powinna uwzględniać: wykonanie, dostawę i montaż zgodnie z wszystkimi wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna,projekt zagospodarowania terenu rysunek nr zt-01.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania z linku: http://sendfile.pl/191661/szlabany.zip

Terminy wykonania prac: wrzesień 2014r.

Termin złożenia oferty: 12.05.2014r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 3. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 723, 32/72 19 182

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/337/2014 wyświetleń: 14

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiektach Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania dla obiektów j.w. robót polegających na dostawie i nasadzeniu roślin wraz z roczną pielęgnacją na terenie budowy j.w.Szczegółowy zakres robót obejmuje dostawę i nasadzenie następujących rodzajów roślin.1. irga pozioma – 130szt.2. ognik szkarłatny – 12szt.3. cis pośredni – 3szt.4. choina kanadyjska – 20szt.5. modrzew europejski – 1szt.6. barwinek – 500szt.7. runianka japońska – 325szt.8. trawniki - 147m2Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/.Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt. Przewidywany termin realizacji: kwiecień 2014r.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy Krzysztof Wiesławski tel. kom.: 662 272 948Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.bogus@dombud.pl do dnia 10.03.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel.: (32) 7219 191 lub tel. kom. 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/251/2013 wyświetleń: 9

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie oferty na kompleksowe wykonanie robót chodnikowych (brukarskich) na w/w obiekcie wg załączonej dokumentacji technicznej i uzgodnień z Kierownikiem Budowy. Prosimy o podanie cen jednostkowych oraz warunków handlowych. Ceny powinny uwzględniać ewentualne koszty badań nośności podbudowy ciągów pieszych, oraz obróbek brukarskich wpustów ulicznych i studni kanalizacyjnych. Zakres robót do realizacji RMS:1. Wykonanie korytowania na głębokość ok 0,36m na powierzchni ok. 550m2 wraz z utylizacją urobku – ok. 198m32. Wykonanie warstwy wzmacniającej/odcinającej z pospółki gr. 10cm tak aby po zagęszczeniu, wtórny moduł sprężystości nie mniejszy niż 80MPa – ok. 55m33. Wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 15cm z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie (spełniającego warunek kruszywa naturalnego, drogowego kat. II) – ok. 82,5m34. Podsypki cementowo piaskowej gr ok. 3cm – ok. 16,5m35. Ułożenie kostki betonowej typu LIBET – Krakowska gr.8cm i/lub gr.6cm Prosimy o podanie cen jednostkowych za m2 m3,poszczególnych rodzajów robótPodane ceny powinny zawierać wartość za: robociznę, materiał, sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia. Termin realizacji: kwiecień/maj 2014r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Wiesławski tel. kom.: 662 272 948Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 25.02.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego kom. 539 920 735 stacjonarny 32 7219 191. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Drogi w Krakowie wyświetleń: 14

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie - II etap w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pn:  Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej  poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie


P.B. „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach prosi o wycenę na kompleksową robót drogowych wg wykazu j.n.:

1. Dojścia do budynków w ilości ok. 50 m2

8 cm - kostka brukowa betonowa wym. 30x20x8cm, kolor szary

- 15 cm – Podbudowy z kruszyw, tłuczeń

- 5 cm - podsypka piaskowa

- geowłóknina

- podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie

- korytowanie


2. Opaska wokół budynków (wariant I) szer. 50 cm, ok. 40 m2

- 8 cm - kostka brukowa betonowa wym. 30x20x8cm, kolor szary

- 15 cm – Podbudowy z kruszyw, tłuczeń

- 5 cm - podsypka piaskowa

- geowłóknina

- podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie

- korytowanie


3. Opaska wokół budynków (wariant II) szer. 40 cm, ok. 32 m2

- żwir płukany

-perforowana folia ogrodowa

- korytowanie


4. Krawężniki ok. 60 mb

- Krawężnik 15 x 30 cm na ławie betonowej

- korytowanie


5. Obrzeża ok. 100 mb

- obrzeże betonowe 8 x 30 cm na podsypce

- korytowanie


Prosimy o podanie cen jednostkowych zawierających: materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.: koparki, samochody oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), koszty odwozu i utylizacji urobku.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 .

Terminy rozpoczęcia: od maj / czerwiec 2014r.

Termin złożenia oferty: do 17.02.2014r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerem telefonu: 32/72 19 193.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: mail: a.pawlik@dombud.pl

Z poważaniem:

Arkadiusz Pawlik

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/MC/46/2014 wyświetleń: 9

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę robót drogowych zgodnie dokumentacją techniczną lub w rozwiązaniu alternatywnym spełniającym wszystkie parametry dokumentacji technicznej.

Zakres Prac:

1.     Kompleksowe wykonanie konstrukcji drogi wewnętrznej KR-2 o nawierzchni z betonu asfaltowego (wariant alternatywny nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm) zgodnie z załączoną dokumentacją wraz z wykonaniem podbudowy, korytowania oraz wywozu i utylizacją nadmiaru ziemi z korytowania,

w ilości 1859,00 m2,

2.     Kompleksowe wykonanie konstrukcji miejsc postojowych zgodnie z załączoną dokumentacją o nawierzchni  z kształtki brukowej betonowej grubości 8cm koloru czerwonego (pasy rozdzielające m-ca postojowe kolor grafitowy) wraz z wykonaniem podbudowy, korytowania oraz wywozu i utylizacją nadmiaru ziemi z korytowania,

w ilości 2162,00 m2,

3.     Kompleksowe wykonanie konstrukcji ścieżek pieszo-rowerowych zgodnie z załączoną dokumentacją o nawierzchni z bezfazowej kształtki brukowej betonowej grubości 8cm koloru czerwonego wraz z wykonaniem podbudowy, korytowania oraz wywozu i utylizacją nadmiaru ziemi z korytowania,

w ilości ok. 360,00 m2,

4.     Kompleksowe wykonanie konstrukcji chodników zgodnie z załączoną dokumentacją o nawierzchni z bezfazowej kształtki brukowej betonowej grubości 8cm koloru szarego wraz z wykonaniem podbudowy, korytowania oraz wywozu i utylizacją nadmiaru ziemi z korytowania,

w ilości ok. 586,00 m2,

5.     Kompleksowe wykonanie konstrukcji schodów terenowych  zgodnie z załączoną dokumentacją o nawierzchni z kształtki brukowej betonowej grubości 8cm koloru szarego wraz z wykonaniem podbudowy, korytowania oraz wywozu i utylizacją nadmiaru ziemi z korytowania,

6.     Dostawa wraz ułożeniem krawężników betonowych ulicznych wibroprasowanych 15x30 cm posadowionych na ławie betonowej (beton C12/15) zgodnie z załączoną dokumentacją.

w ilości ok. 689,00 mb,

7.     Dostawa wraz ułożeniem krawężników betonowych ulicznych wibroprasowanych 15x22 cm posadowionych na ławie betonowej (beton C12/15) zgodnie z załączoną dokumentacją.

w ilości ok. 492,00 mb,

8.     Dostawa wraz z ułożeniem obrzeży betonowych 8x30 cm posadowionych na podsypce cementowo piaskowej zgodnie z załączoną dokumentacją.

w ilości ok. 378,80 mb,

9.     Humusowanie terenu przyległego do budynku hali, ukształtowanie skarp, 

w ilości ok. 1000,00 m2,

 

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia, a także wywóz wraz z utylizacją urobku po korytowaniu.

 

Przewidywany termin wykonania: styczeń/luty 2014

 

W umowie przewidziane są zapisy :

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:

70% wartości  - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A.
w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.czapla@dombud.pl Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (032) 72 19 175 lub tel. kom. 696 744 589. 

                              

                                                                                              Z poważaniem:

                                                                                              Michał CZAPLA

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RP/82/2014 wyświetleń: 12

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę robót drogowych wg poniższego zakresu:

1. Kostka betonowa gr. 8cm wzór Behaton kolor szary na podsypce piaskowej 4cm, podbudowa: kruszywo żużlowe 0/32 30cm + tłuczeń 0/63 25cm  + ułożenie geowłókniny o gramaturze 250g/m2 – 3160,00m2.

2. Kostka betonowa gr. 8cm wzór Behaton kolor czerwony na podsypce piaskowej 4cm, podbudowa: kruszywo żużlowe  30cm + tłuczeń 25cm + ułożenie geowłókniny o gramaturze 250g/m2 – 41,00m2.


3. Kostka betonowa gr. 6cm wzór Prostokąt kolor szary na podsypce piaskowej 4cm, podbudowa: kruszywo żużlowe 0/32 20cm + ułożenie geowłókniny o gramaturze 250g/m2 – 1212,00m2.


4. Kostka betonowa gr. 6cm wzór Prostokąt kolor żółty na podsypce piaskowej 4cm, podbudowa: kruszywo żużlowe 0/32 20cm + ułożenie geowłókniny o gramaturze 250g/m2 – 248,00m2.


5. Ażurowe płyty betonowe gr. 10cm na podsypce piaskowej 4cm, podbudowa: kruszywo żużlowe 0/32 30cm + tłuczeń 0/63 25cm  + ułożenie geowłókniny o gramaturze 250g/m2 – 375,00m2.


6. Obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej – 802,00mb.


7. Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej – 690,00mb.


8. Krawężniki betonowe 15x22 na ławie betonowej – 160,00mb.


9. Sączki podłużne fi 110 PCV w otulinie z geowłókniny + żwir – 832,00mb.


10. Wykonanie Acodrain + ława z oporem – 23,00mb.


11. Podbudowa z tłucznia gr. 50cm - 2100,00m2 ( tylko podbudowa ).


12. Kostka betonowa gr. 8cm wzór Behaton kolor szary na podsypce piaskowej 4cm, podbudowa z tłucznia gr. 50cm – 120,00m2.


13. Plac zabaw - żwir płukany gr. 40cm na gruncie rodzimym – 88,00m2.


14. Humusowanie wraz z obsianiem trawą – 4200,00m2.


15. Płyty betonowe w kolorze grafitowym 50x50x7 na podsypce piaskowej, podbudowa z kruszyw naturalnych 15cm + podbudowa zasadnicza z kruszywa żużlowego 0/32 15cm - 54,00 m2.


16. Wykonanie przepustu fi 600 zgodnie z pkt. 8 przedmiaru - „droga_CDR”


Dodatkowo proszę wycenić roboty wg przedmiaru- „Remont_drogi_istn_od_Granicznej_B_DR” .


Ponadto prosimy o podanie cen dla wykonania prac dotyczących niwelacji terenu pod przyszłą zabudowę – cena za m3 ( wykonanie nasypów materiałem z budowy, rozplantowanie)


Proszę o podanie cen jednostkowych R+M+S. Podane ceny powinny zawierać: materiały, robociznę, sprzęt (tj. np.: koparki, samochody oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), koszt utylizacji.


Termin rozpoczęcia realizacji: marzec/kwiecień 2014

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608.


Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 31.01.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 193 lub tel. kom. 539 920 745.

Z poważaniem:
Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/501/2013 wyświetleń: 7

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie oferty na kompleksowe wykonanie robót drogowych (brukarskich) na w/w obiekcie wg załączonej dokumentacji technicznej i uzgodnień z Kierownikiem Budowy. Prosimy o podanie cen jednostkowych oraz warunków handlowych. Ceny powinny uwzględniać ewentualne koszty badań nośności podbudowy ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych oraz obróbek brukarskich wpustów ulicznych i studni kanalizacyjnych, jak również koszty związane z wykonaniem wjazdów docelowych. Zakres robót do realizacji RMS:1. Wykonanie podbudowy – ok 500 m32. Wykonanie ciągów pieszojezdnych, chodników, parkingów – ok. 930 m2,3. Krawężniki betonowe i obrzeża betonowe na podsypce i ławie – ok. 450 mb 4. Ułożenie geowłókniny – ok 930 m2 Prosimy o podanie cen jednostkowych za m2 m3,poszczególnych rodzajów robótPodane ceny powinny zawierać wartość za: robociznę, materiał, sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia. Termin realizacji: wykonanie październik 2013r.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Marcin Chmieliński tel. kom.: 666 027 716Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 05.09.2011r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 191. Z poważaniem:Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/494/2013 wyświetleń: 8

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie oferty na kompleksowe wykonanie robót drogowych (brukarskich) na w/w obiekcie wg załączonej dokumentacji technicznej i uzgodnień z Kierownikiem Budowy. Prosimy o podanie cen jednostkowych oraz warunków handlowych. Ceny powinny uwzględniać ewentualne koszty badań nośności podbudowy ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych oraz obróbek brukarskich wpustów ulicznych i studni kanalizacyjnych, jak również koszty związane z wykonaniem wjazdów docelowych. Zakres robót do realizacji RMS:1. Wykonanie podbudowy zewnętrznej – ok 600 m32. Wykonanie podbudowy posadzki – ok 320 m33. Wykonanie zjazdów, dróg oraz chodników – ok. 1730 m2,4. Krawężniki betonowe i obrzeża betonowe na podsypce i ławie – ok. 990 mb 5. Ułożenie geowłókniny – ok 405 m2 6. Wykonanie opaski żwirowej – ok. 405 m2 Prosimy o podanie cen jednostkowych za m2 m3,poszczególnych rodzajów robótPodane ceny powinny zawierać wartość za: robociznę, materiał, sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia. Termin realizacji: wykonanie podbudowy październik 2013r., pozostały zakres kwiecień 2014r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Marcin Chmieliński tel. kom.: 666 027 716Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 05.09.2011r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 191. Z poważaniem:Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RG/267/2013 wyświetleń: 6

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
PB Dombud SA poszukuje firmy do ułożenia płyt granitowych o wymiarach 50x50cm gr 5cm w ilości 1350m2 oraz wymiarach o 30x50cm gr 5cm w ilości 100m2. Na podsypce cementowo – piaskowej a także obłożenia schodów płytami granitowymi w ilości ok 200mb -o szerokości ok 35cm i wysokości 13cm i gr.3cm (stopnica i podstopnica).Płyty i podsypkę dostarcza Zamawiający. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową wykonania (robocizna +sprzęt) zł/m2 dla płyt o wymiarach 50x50x5cm i 30x50x5cm oraz cenę zł/mb dla dla stopnicy i cenę zł/mb dla podstopnicy. Rozliczenie powykonawcze. Firma powinna wykazać się doświadczeniem (referencje) przy robotach układania płyt jak w ww. zapytaniu. Okres realizacji wrzesień – październik 2013. Oferty należy składać do 31.07.2013
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/126/2013 wyświetleń: 6

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie robót brukarskich na w/w obiekcie wg załączonej dokumentacji technicznej i uzgodnień z Kierownikiem Budowy.

Prosimy o podanie cen jednostkowych oraz warunków handlowych. Ceny powinny uwzględniać koszty związane z:

 • badaniem nośności podbudowy drogi, parkingów i chodników,
 • obróbek brukarskich wpustów ulicznych i studni kanalizacyjnych z kostki betonowej w innym kolorze,
 • geodezję,
 • wszelkie opłaty związane z zajęciem pasa drogowego (projekt po stronie Zamawiającego).

Zakres robót do realizacji:

 1. Droga – ok. 385 m2.

  • korytowanie i odwóz wraz z utylizacją poza teren budowy lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie,

  • umocnione podłoże warstwą niesortu kamiennego częściowo wciśniętego w podłoże gr. 20-30 cm /parametry nośności podłoża wg dokumentacji/

  • warstwa odcinająca /mrozoochronna/ pospółka gr. 15 cm,

  • warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm /parametry techniczne kruszywa wg dokumentacji/

  • podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

  • kostka betonowa „BEHATON” gr. 8 cm (kolor szary),

 2. Zjazd i wyjazd z garażu podziemnego – ok. 150 m2.

  • korytowanie i odwóz wraz z utylizacją poza teren budowy lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie,

  • umocnione podłoże warstwą niesortu kamiennego częściowo wciśniętego w podłoże gr. 20-30 cm /parametry nośności podłoża wg dokumentacji/

  • warstwa odcinająca /mrozoochronna/ pospółka gr. 15 cm,

  • warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm /parametry techniczne kruszywa wg dokumentacji/

  • podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

  • kostka betonowa „BEHATON” gr. 8 cm (kolor grafit),

 3. Miejsca postojowe – ok. 310 m2.

  • korytowanie i odwóz wraz z utylizacją poza teren budowy lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie,

  • umocnione podłoże warstwą niesortu kamiennego częściowo wciśniętego w podłoże gr. 20-30 cm /parametry nośności podłoża wg dokumentacji/

  • warstwa odcinająca /mrozoochronna/ pospółka gr. 15 cm,

  • warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm /parametry techniczne kruszywa wg dokumentacji/

  • podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

  • kostka betonowa „BEHATON” gr. 8 cm (kolor czerwony, linie segregacyjne w kolorze grafitowym).

 4. Przejścia dla pieszych i rowerzystów wyniesione w ulicach Trzy Stawy i Korczaka – ok. 150 m2.

  • korytowanie i odwóz wraz z utylizacją poza teren budowy lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie,

  • umocnione podłoże warstwą niesortu kamiennego częściowo wciśniętego w podłoże gr. 20-30 cm /parametry nośności podłoża wg dokumentacji/

  • warstwa odcinająca /mrozoochronna/ pospółka gr. 15 cm,

  • warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm /parametry techniczne kruszywa wg dokumentacji/

  • podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

  • kostka betonowa „STARE MIASTO” gr. 8 cm (kolor szary).

 5. Chodniki zewnętrzne na gruncie i pochylnia dla niepełnosprawnych – ok. 835 m2.

  • korytowanie i odwóz wraz z utylizacją poza teren budowy lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie,

  • umocnione podłoże warstwą niesortu kamiennego częściowo wciśniętego w podłoże gr. 10-30 cm /parametry nośności podłoża wg dokumentacji/

  • warstwa odcinająca /mrozoochronna/ pospółka gr. 10 cm,

  • warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm /parametry techniczne kruszywa wg dokumentacji/

  • podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

  • kostka betonowa gr. 6 cm „ATENA” (kolor wapień muszlowy) i „CREATIV” (kolor pastelowa harmonia).

 6. Chodniki przed lokalami użytkowymi i wejścia do budynku /seg. A,B,C/ – ok. 150 m2.

  • korytowanie i odwóz wraz z utylizacją poza teren budowy lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie,

  • warstwa odcinająca /mrozoochronna/ pospółka gr. 10 cm,

  • warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm /parametry techniczne kruszywa wg dokumentacji/

  • podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

  • kostka betonowa gr. 6 cm „ATENA” (kolor wapień muszlowy) i „CREATIV” (kolor pastelowa harmonia).

 7. Chodniki na dachu zielonym – ok. 360 m2.

  • warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm /parametry techniczne kruszywa wg dokumentacji/

  • kostka betonowa gr. 4 cm „TRAWERTYN”

 8. Krawężniki betonowe 15 x 30 cm oraz najazdowe 15 x 22 cm w kolorze szarym na ławie betonowej C10/15 – ok. 490 mb.

 9. Obrzeża betonowe 8 x 30 cm w kolorze szarym na ławie betonowej C10/15 – ok. 520 mb dla punktu nr 5.

 10. Obrzeża betonowe 8 x 30 cm w kolorze szarym na ławie betonowej – ok. 370 mb dla punktu nr 6.

 11. Palisada NOSTALIT” „w ilości ok. 40 mb na ławie betonowej przy segmentach A,B,C.

 12. Odwodnienie liniowe przy wjeździe i wyjeździe z garażu podziemnego na ławie betonowej C10/15 ­ ok. 12 mb.

 13. Rozbiórka drogi asfaltowej w ilości ok. 385 m2 wraz z odwozem i utylizacją.

 14. Rozbiórka chodnika z kostki wraz z krawężnikami w ilości ok. 50 m2 wraz z odwozem i utylizacją.

 15. Zieleniec dookoła budynku: plantowanie skarp i korony nasypów oraz powierzchni gruntu rodzimego, humusowanie wraz z obsianiem trawą w ilości ok. 1000 m2.


Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IVp., pok. 401. lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie dotyczącej zakresu prac do wykonania prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz, tel. kom. 600 838 526.

Termin złożenia oferty: 04.02.2013r.

Termin rozpoczęcia : marzec 2013r.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

 • 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

 • 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

 1. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego.

 2. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

Gwarancja: 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

W przypadku Państwa zainteresowania lub ewentualnych pytań prosimy o kontakt z niżej podpisanym, Dział Realizacji Produkcji, tel. kom. 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę prosimy przesłać:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Roboty drogowe - Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury wyświetleń: 3

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Proszę o ofertę na kompleksowe wykonanie robót drogowych:

1. Chodniki - ok. 260 m²

2. Drogi wewnętrzne - ok. 900 m²

3. Pętla do zawracania - ok. 290 m²

4. Stanowiska postojowe - ok. 35 m²

5. Plac śmietnika - ok. 20 m²

6. Krawężnik na ławie betonowej z oporem

7. Krawężnik wtopiony

8. Obrzeże betonowe na ławie betonowej

Dodatkowo ( parking i dojścia do zamieszkałego budynku sąsiadującego z placem budowy)

9. Nawierzchnia kostki betonowej w kolorze szarym gr 6 cm na podsypce piaskowej, na podbudowie z istniejących płyt drogowych - ok 300 m²

10. Odwodnienie liniowe z niskiego, otwartego kanału betonowego - ok. 120 mb


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 m² lub 1 mb) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Robert Rosiek, tel. 728 314989.


Termin realizacji:

marzec – kwiecień 2013


Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail r.bakonyi@dombud.pl do dnia 1.02.2013

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/MP/338/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie oferty na kompleksowe wykonanie robót drogowych (brukarskich) na w/w obiekcie wg załączonej dokumentacji technicznej i uzgodnień z Kierownikiem Budowy. Prosimy o podanie cen jednostkowych oraz warunków handlowych. Ceny powinny uwzględniać ewentualne koszty badań nośności podbudowy ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych oraz obróbek brukarskich wpustów ulicznych i studni kanalizacyjnych kolorze, jak również koszty związane z wykonaniem wjazdów docelowych.

Zakres robót do realizacji:

1. Miejsca postojowe – ok. 750 m2,

2. Drogi dojazdowe i manewrowe – ok. 1000 m2,

3. Krawężniki betonowe i obrzeża betonowe na podsypce i ławie – ok. 500 mb

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Terminy wykonania: od luty 2013 r.

Termin złożenia oferty: 01.11.2012r.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Bartoszem Jacak; tel. kom. 728 314 997

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: - 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, - 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 717, 32/721 91 75.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: m.pyrek@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/PH/122/2012 wyświetleń: 4

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY  PROKURATURY REJONOWEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

PRZY UL. OPOLSKIEJ 21.

 

Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A.  z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę wykonania robót drogowych na w/w obiekcie.

Zakres robót:

1.     Droga, parking, chodnik – ok.1368 m2

- korytowanie z wywiezieniem i utylizacją gruntu – ok. 855 m3cena jednostkowa

- warstwa odcinająca z piasku gr. 20 cm – ok. 1368 m2 – cena jednostkowa

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, stopień zagęszczenia  Id=0,9 gr. 30 cm –ok. 1368 m2 – cena jednostkowa

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm – ok. 1368 m2 – cena jednostkowa

- kostka betonowa BEHATON 16,5x 20x8 cm /szara, kolorowa/ - ok. 1368 m2 – cena jednostkowa

                                                            lub na chodnikach gr. 6 cm

- kostka betonowa BEHATON 16,5x 20x6 cm /szara, kolorowa/ - cena jednostkowa

         

2. Krawężniki

    - Krawężnik  15 x 30 cm na ławie betonowej w ilości ok. 154 mb – cena jednostkowa

   

3. Obrzeża

    - obrzeże betonowe 8 x 20 cm na ławie betonowej w ilości ok. 98 mb – cena jednostkowa

4. Dostawa i rozłożenie humusu gr. 7 cm – ok. 800 m2 – cena jednostkowa

5. Wysianie trawników + pielęgnacja do pierwszego koszenia – ok. 800 m2 – cena jednostkowa

        

    Prosimy o podanie cen jednostkowych.

Kontakt na budowę:

Kierownik Budowy: Rafał Szulczak 602 224 231

Kierownik Obiektu: Sławomir Podsiadło 660 671 781

Termin realizacji: od 15.10. 2012r.

Termin składania ofert do 21.09.2012r.

W PRZYPADKU PAŃSTWA ZAINTERESOWANIA PRZEŚLEMY ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o ofertę oraz kontakt telefoniczny z Zespołem Przygotowania Produkcji: Paweł Harpula : 728 314 980, 32 721 91 82 fax: 32 721 92 00,
e-mail: p.harpula@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

16.08.2012 wyświetleń: 3

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Zapraszamy Firmy podwykonawcze do współpracy przy wykonywaniu robót drodowych.
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/7/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

           PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pielęgnację trawników na osiedlach w Katowicach przy ul. Boya-Żeleńskiego i w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej.

Zakres prac obejmuje: osiedle w Chrzanowie - regularne koszenie w okresie od teraz do końca października (lub dłużej – w zależności od potrzeb), raz na 2 tyg.; plewienie chwastów na trawniku i opaskach żwirowych przy budynku (ewentualne dosianie trawy i zastosowanie środków w celu całkowitego odchwaszczenia); osiedle w Katowicach - pielęgnacja trawnika z rolki (odchwaszczenie, uzupełnienie, koszenie);

          Termin wykonania prac: od zaraz!

Ofertę prosimy przesłać do dn. 03.08.2012 na nr fax lub e-mailem beata@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/6/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
          PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i nasadzenie drzew i krzewów zgodnie z opisem wraz z roczną pielęgnacją na osiedlu w Chorzowie przy ul. Waxmana. Wymiary dołów sadzenia tj. średnica i głębokość wynoszą dla:
 • drzew liściastych i iglastych – 0,5mx0,5m

 • krzewów iglastych – 0,5mx0,5m

 • krzewów liściastych – 0,3mx0,3m

Zestawienie materiału roślinnego:

 1. krzewy – Berberys gruczołowaty Berberis verruculosa – 3szt.; Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius – 8szt.; Forsycja pośrednia Forsythia intermedia – 8szt.; Pigowiec Geisha chaenomeles Speciosa Geisha – 18szt.; Tawuła wierzbolistna Spiraea salicifolia – 18szt.; Tawuła wczesna Spirea argusta – 7szt.

 2. drzewa – Głóg dwuszyjkowy Crataegus laevigata – 10szt.; Klon jawor Acer pseudoplatanus – 2szt.; Klon pospolity (forma kulista) Acer platanoides – 9szt.; Lipa drobnolistna Tilia cordata – 2szt.; Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia – 7szt.; Śliwa wiśniowa prunus cerasifera Pisardi – 10szt.;

          Sadzonki drzew i krzewów powinny być zdrowe, wolne od patogenów i szkodników; przed wysadzeniem sadzonek teren powinien zostać odchwaszczony, dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione humusem; powierzchnie pod drzewami powinny być wyściółkowane korą sosnową gr. ok. 3cm; drzewa powinny być opalikowane; obwód pni drzew ok. 8-10cm,; wys. krzewów od 50cm;


          Termin wykonania zieleni: od 10.09.2012 Ofertę prosimy przesłać do dn. 10.08.2012 na nr fax lub e-mailem beata@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/5/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
         PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wycinkę ok. 11szt. drzew wraz z karczowaniem i utylizacją korzeni na budowie Centrum Sportowo-Kulturalnego w Gliwicach przy ul. Partyzantów. Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania drzewa przez Wykonawcę za wykonaną usługę.

        Termin wykonania wycinki od 10.07.2012 do 14.07.2012. Wejście po uprawomocnieniu decyzji przez Prezydenta Miasta Zabrze. Ofertę prosimy przesłać do dn. 09.07.2012. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

         Przed przystąpieniem do wycinki należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy. Szczegóły dot. konkretnych ilości, gatunków i średnic pni zawarte są w Decyzjach, który mogę przesłać zainteresowanym wykonania w/w usługi. Proszę o informację w celu przesłania maila.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/4/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykaszanie trawy (h=50-100 cm) kosą spalinową na osiedlu w Katowicach przy ul. Leszczynowa (ok. 600m2) oraz w Rudzie Śl. przy ul. Poranna (ok. 200m2).

        Termin wykonania koszenia od 09.07.2012. Ofertę prosimy przesłać do dn. 06.07.2012. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

         Przed przystąpieniem do koszenia należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy. 

 

.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/3/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

             PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wycinkę ok. 330 szt. drzew wraz z karczowaniem i utylizacją korzeni na osiedlu w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania drzewa przez Wykonawcę za wykonaną usługę.

        Termin wykonania wycinki od 02.07.2012 do 06.07.2012. Wejście po uprawomocnieniu decyzji przez Prezydenta Miasta. Ofertę prosimy przesłać do dn. 22.06.2012. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

         Przed przystąpieniem do wycinki należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy. Szczegóły dot. konkretnych ilości, gatunków i średnic pni zawarte są w załączniku, który mogę przesłać zainteresowanym wykonania w/w usługi. Proszę o informację w celu przesłania maila.

 

Zapisy przewidzaine w umowie:

Okres gwarancji 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/2/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
            PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i nasadzenie drzew i krzewów zgodnie z opisem wraz z roczną pielęgnacją na inwestycji w Gliwicach. Zaproponowane sadzonki drzew i krzewów powinny być zdrowe, wolne od patogenów i szkodników. 

           Przed wysadzeniem sadzonek teren powinien zostać odchwaszczony; dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione humusem; gł. dołów 0,7m; powierzchnie pod drzewami i krzewami powinny być wyściółkowane korą sosnową (0,5m3); drzewa powinny być opalikowane;

Zestawienie materiału roślinnego:

             Szupin japoński SOPHORA JAPONICA - 1 szt. (drzewo do przesadzenia)

             Klon zwyczajny (f. kulista) ACER PLATANOIDES - 2 szt.

           Klon zwyczajny (f. kulista) ACER PLATANOIDES "Globosum" – 6 szt. (w donicach, zaprojektowane na tarasie)

           Cis pospolity TAXUS BACCATA – 4 szt.

Krzewy projektowane:

           Bluszcz pospolity HEDERE HELIX - 4x3 (sadzonki w grupie 3 szt.) 

Termin wykonania zieleni od 06.07.2012

Ofertę prosimy przesłać do dn. 20.06.2012.Osoba do kontaktu – Beata Rybska
Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/1/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
          PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i nasadzenie drzew i krzewów zgodnie z opisem wraz z roczną pielęgnacją oraz ofertę na wykonanie trawy z rolki z pierwszym koszeniem (ok. 1000 m² ) na osiedlu w Krakowie przy ul. Łokietka. Wymiary dołów sadzenia tj. średnica i głębokość wynoszą dla:
 • drzew liściastych i iglastych – 0,5mx0,5m

 • krzewów iglastych – 0,5mx0,5m

 • krzewów liściastych – 0,3mx0,3m

Zestawienie materiału roślinnego:

 1. krzewy iglaste – Żywotnik Zachodni odm. „Wareana Lutescanns” - ok. 22szt.; Jałowiec Sabiński odm. „Tamariscifolia” - ok. 4szt.; Berberys Thunberga odm. „Rose Glow” - ok. 20szt.;

 2. krzewy liściaste – Kostrzewa Czerwona – ok. 20szt.;

 3. drzewo liściaste – Jesion Pensylwański – 1szt.;

Dołki pod krzewy powinny być zaprawione humusem; powierzchnie pod krzewami i drzewami powinny być wyściółkowane korą o warstwie ok. 3cm; wys. krzewów od 80cm do 1m; zagęszczenie warstwy humusu pod trawnik od 5cm do 10cm (w zależności od rodz. podłoża i nachyleń terenu); po rozłożeniu trawnika teren należy podlać;

            Termin wykonania zieleni od 01.06.2012 do 15.06.2012 Ofertę prosimy przesłać do dn. 14.05.2012 na nr fax lub e-mailem beata@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Okres gwarancji 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/12/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i nasadzenie 20 szt. drzew liściastych zgodnie z Decyzją nr 29/10 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry oraz wykonanie trawnika siewem z dostawą i ułożeniem humusu o gr. min. 5cm (ok. 1800 m2) wraz z roczną pielęgnacją - podlewaniem, koszeniem; po wysianiu i zawałowaniu nasion teren należy podlać.

Drzewa o wys. powyżej 200 cm (opalikowane); gatunki: Klon pospolity - 4szt., Robinia biała - 2szt., Wiśnia piłkowana - 5szt., Jesion wyniosły - 6szt., Głóg dwuszyjkowy - 3szt. Zaproponowane sadzonki drzew powinny być zdrowe, wolne od patogenów i szkodników. .
Przed wysadzeniem drzew teren powinien zostać odchwaszczony; dołki pod drzewa powinny być zaprawione humusem; gł. dołów 0,7m; powierzchnie pod drzewami powinny być wyściółkowane korą sosnową o gr. ok. 3cm ;


Termin wykonania zieleni od 10.10.2011 do 14.10.2011

Ofertę prosimy przesłać do dn. 07.10.2011.Osoba do kontaktu – Beata Rybska
Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/11/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
            PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie trawnika z rolki wraz z pierwszym koszeniem i podlewaniem w ilości ok. 750 m2 na osiedlu w Krakowie przy ul. Łokietka.

         Termin wykonania usługi do 25.09.2011. Ofertę prosimy przesłać do dn. 02.09.2011. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

         Przed przystąpieniem do wykonania trawnika należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

 

Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/10/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
            PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wycinkę ok. 65 szt. drzew wraz z karczowaniem i utylizacją korzeni zgodnie z Decyzjami Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. (do wglądu) na osiedlu w Chorzowie przy ul. 3-go Maja/Waxmana i ul. Waxmana.

         W przypadku stwierdzenia obecności gniazd ptasich na drzewach należy wstrzymać się z wycinką do zakończenia okresu lęgowego. Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania drzewa przez Wykonawcę za wykonaną usługę.

        Termin wykonania wycinki od 01.09.2011 do 08.09.2011 Ofertę prosimy przesłać do dn. 22.08.2011. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

         Przed przystąpieniem do wycinki należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Okres gwarancji 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/9/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

                PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie plantowania terenu, rodzaje spadków, pochyłości i skarpy do wykonania w porozumieniu z Kier. budowy lub Kier. robót; uzupełnieniem odpowiednio przygotowanego podłoża będzie wykonanie trawnika; po wysianiu i zawałowaniu nasion teren należy podlać; powierzchnia ok. 800m2 na nowo-wybudowanym osiedlu w Rudzie Śl. przy ul. Kędzierzyńskiej

Termin wykonania PILNE!

Ofertę prosimy przesłać do dn. 30.05.2011.Osoba do kontaktu – Beata Rybska
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać dokładnej wizji na budowie i wszystkie szczegóły uzgodnić z Kier. budowy.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/8/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
          PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie niwelacji terenu, zagęszczeniu podłoża, oczyszczeniu z kamieni i pozostałości po budowie (ziemia potrzebna do dosypania do pobrania z innej części budowy i transport do wskazanego punktu przez Kier. budowy); rodzaje spadków i pochyłości do wykonania również w porozumieniu z Kier. budowy lub Kier. robót; uzupełnieniem odpowiednio przygotowanego podłoża będzie wykonanie trawnika wraz z pielęgnacją (podlewanie, koszenie); po wysianiu i zawałowaniu nasion teren należy podlać.


Proszę również o wycenę: dostawy i nasadzenia 50 szt.
drzew liściastych dowolnego gatunku, materiał szkółkarski o wys. powyżej 200 cm oraz 40 szt. krzewów liściastych lub iglastych dowolnego gatunku, materiał szkółkarski powyżej 3 lat na nowo-wybudowanym osiedlu w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej.(teren ok. 5 tys. m2)
Zaproponowane sadzonki drzew i krzewów powinny być zdrowe, wolne od patogenów i szkodników. .
Przed wysadzeniem sadzonek teren powinien zostać odchwaszczony; dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione humusem; gł. dołów 0,7m; powierzchnie pod drzewami i krzewami powinny być wyściółkowane korą sosnową ;


Termin wykonania zieleni od 30.05.2011

Ofertę prosimy przesłać do dn. 23.05.2011.Osoba do kontaktu – Beata Rybska
Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/7/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

           PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i nasadzenie drzew i krzewów zgodnie z opisem wraz z roczną pielęgnacją i pierwszym koszeniem trawy na nowo-wybudowanym osiedlu w Katowicach przy ul. Boh. Monte Cassino. Zaproponowane sadzonki drzew i krzewów powinny być zdrowe, wolne od patogenów i szkodników. Zaprojektowane drzewa posiadają max 3m wysokości.
Uzupełnieniem zieleni będzie
trawnik dywanowy (ok. 327 m² ).
Po wysianiu i zawałowaniu nasion teren należy podlać.

              Przed wysadzeniem sadzonek teren powinien zostać odchwaszczony; dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione humusem; gł. dołów 0,7m; powierzchnie pod drzewami i krzewami powinny być wyściółkowane korą sosnową ;

Zestawienie materiału roślinnego:

                Klon jesionolistny VARIEGATUM – 3 szt.

                Wiśnia piłkowana KIKU-SHIDARE – 2 szt.

                Wiąż holenderski WREDEI – 2 szt.

Krzewy projektowane:

               Dereń biały – 86 szt.

              Tawuła japońska GOLDFLAME – 8 szt.

               Pięciornik krzewiasty TANGERINE- 4 szt.


Termin wykonania zieleni od 10.07.2011

Ofertę prosimy przesłać do dn. 12.05.2011.Osoba do kontaktu – Beata Rybska
Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/6/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i nasadzenie drzew i krzewów zgodnie z opisem wraz z roczną pielęgnacją i pierwszym koszeniem trawy w Katowicach przy ul. Żelazna (Budowa Siedziby Straży Miejskiej).
Zaproponowane sadzonki drzew i krzewów powinny być zdrowe, wolne od patogenów i szkodników. Drzewa wyznaczające główne ciągi powinny posiadać ok. 3m wysokości i dobrze wykształcone, równe pokroje (Świerki)
Uzupełnieniem zieleni będzie
trawnik dywanowy (ok. 8000 m² ). Proszę o wycenę w dwóch wariantach: z niwelacją terenu i nawozem ziemi oraz bez przywozu ziemi!
Grubość warstwy ziemi urodzajnej pod trawniki powinna wynosić ok. 15cm i 5cm ziemi żyznej. Po wysianiu i zawałowaniu nasion teren należy podlać.

Przed wysadzeniem sadzonek teren powinien zostać odchwaszczony; dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione torfem, ziemią urodzajną i kopostową; powierzchnie pod drzewami i krzewami powinny być wyściółkowane korą sosnową ;

Zestawienie materiału roślinnego:

Brzoza brodawkowa „Yougii” Wetuła pendula - 1szt.

Klon czerwony „Acer rubrum” lub Dąb błotny „Quercus palustris „Muench” - 2szt.

Głóg pośredni „Paul's Scarlet” - 3szt.

Świerk kłujący srebrny „Glauca” Picea pungens – 2szt.

Świerk serbski „Picea omorika” - 6szt.

Klon jawor „Brillantissimum” Acer pseudoplatanus – 2szt.

Jarząb turyngski „Fastigiata” Sobrbus thuringiaca – 3szt.

Jabłoń rajska „Prof. Sprenger” Malus – 2szt.

Berberys tunberga „Atropurpurea” lub „Golden ring” - 417szt. (6szt./mb)

Ligustr pospolity Ligustrum vulgare” - 409szt. (8szt./mb)

Porzeczka alpejska „Ribes alpinum” - 350szt. (6szt./mb)

Żywopłoty należy sadzić w tzw. „piątkę” - w trzech liniach na przemian w odległości ok. 30cm.


Termin wykonania zieleni od 01.06.2011 do 01.08.2011

Ofertę prosimy przesłać do dn. 10.05.2011.Osoba do kontaktu – Beata Rybska
Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy
w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/5/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
        PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i nasadzenie drzew i krzewów zgodnie z opisem wraz z roczną pielęgnacją i pierwszym koszeniem trawy w Katowicach przy ul. Słoneczna (Budowa nowej siedziby Izby Celnej).
Zaproponowane sadzonki drzew i krzewów powinny być zdrowe, wolne od patogenów i szkodników. Sadzonki form piennych
drzew liściastych (lipa drobnolistna, jarząb pospolity) powinny się rozgałęziać na wys. min. 200 cm nad bryłą korzeniową; korona powinna się składać z wyraźnego przewodnika i min. 3 rozgałęzień szkieletowych; sadzonki grabu pospolitego „Fastigiata” powinny mieć wys. min. 250cm-pień części przyziemnej może być wolny od gałęzi na długości do ok. 50cm; korona powinna być równowąska, foremna, jednolicie wypełniona; korona wiśni osobliwej „Umbraculifera” powinna mieć kulisty kształt i być równomiernie zagęszczona; obwód pnia drzew liściastych przy nasadzie – min. 16/18cm. Wyklucza się zastosowanie sadzonek krzewów młodszych niż 2 lata.
Krzewy liściaste – mniejsze (np. tawuła japońska, pięciornik) wys. min. 30-40cm; krzewy iglaste konidialne (żywotnik zachodni) wys. min. 120-150cm; krzewy iglaste rozłożyste (cis) wys. min. 60-80cm; krzewy płożące (np. irga, jałowiec płożący) 15-40cm dł. pędów.
Uzupełnieniem zieleni będzie trawnik dywanowy. Proszę o wycenę w dwóch wariantach: z niwelacją terenu i nawozem ziemi oraz bez przywozu ziemi!
Grubość warstwy ziemi urodzajnej pod trawniki powinna wynosić 25cm. Po wysianiu i zawałowaniu nasion teren należy pdlać. Preferowany skład gatunkowy mieszanki nasion traw powinien stanowić:
(w miejscach zacienionych):
 • kostrzewę czerwoną rozłogową – Festuca rubra genuina - 20%

 • kostrzewę owczą – Festuca ovina – 15%

 • kostrzeęa różnolistąa - Festuca heterophylla – 15%

 • metlica białawą – Agrostis alba – 15%

 • wiechlinę łąkową – Poa pratensis - 20%

 • żywicę trwałą – Lolium perenne – 15%

  (w miejscach słonecznych):

 • kostrzewa czerwona rozłogowa – 20%

 • mietlica pospolita – 20%

 • wiechlina łąkowa – 45%

 • życica trwała – 15%

Przed wysadzeniem sadzonek teren powinien zostać odchwaszczony herbicydami; dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione torfem, ziemią urodzajną i kopostową; wys. palików wbitych w grunt nie może być mniejsza niż2/3 wys. pnia posadzonego drzewa; powierzchnie pod drzewami i krzewami powinny być wyściółkowane korą sosnową w warstwie ok. 6cm;

Zestawienie materiału roślinnego:

           Jałowiec płożący „Wiltoni” odm. Juniperus horizonatalis - 125szt.

           Pięciornik krzewiasty „Goldstar” odm. Potentilla fruticosa - 83szt. (lub inna odmiana o żółtych kwiatach)

           Tawuła japońska odm. „Little Princesss” - Spiraea japonica – 68szt.

            Dereń biały „Sibirica” odm. Comus alba – 5szt.

            Cis pospolity „Elegantissima” odm. Taxus baccata – 6szt.

            Cis pospolity „Dovastoniana” odm. Taxus baccata – 1szt.

            Żywotnik zachodni „Aureospoicata” odm. Thuja occidentalis – 13szt.

            Jarząb pospolity „Fastigiata' odm. Sorbus aucuparia – 6szt.

            Wiśnia osobliwa „Umbraculifara” odm. Prunus emenens – 20szt.

            Grab pospolity „Fastagiata odm. Carpinus betulus – 9szt.

             Lipa drobnolistna odm. „Greenspire” odm. Tilia cordata” - 3szt.


Termin wykonania zieleni od 20.05.2011 do 01.06.2011

Ofertę prosimy przesłać do dn. 18.04.2011.Osoba do kontaktu – Beata Rybska
Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/4/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
         PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wycinkę 34 szt. drzew wraz z karczowaniem i utylizacją korzeni zgodnie z Decyzją nr 38/2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska na osiedlu w Rudzie Śląskiej przy ul. Jesionowej.

Zestawienie drzew przeznaczonych do usunięcia:

 1. 5szt. - Wierzba krucha o obw. pni: 121cm, 143cm, 91cm, 2x103cm;

 2. 1szt. - Lipa drobnolistna o obw. pnia 65cm;

 3. 15szt. - Jesion pensylwański o obw. pni: 69cm, 78cm, 133cm, 105cm, 81cm, 83cm, 122cm, 103cm, 141cm, 90cm, 87cm, 72cm, 75cm, 72cm, 37cm;

 4. 8szt. - Grab pospolity o obw. pni: 75cm, 120cm, 99cm, 50cm, 73cm, 77cm, 2x69cm;

 5. 2szt. - Klon jesionolistny o obw. pni: 127cm, 171cm;

 6. 2szt. - Jarząb pospolity o obw. pni: 86cm, forma dwupienna o obw. 74cm i 69cm;

 7. 1szt. - Kasztanowiec pospolity o obw. pnia 74cm;

         W przypadku stwierdzenia obecności gniazd ptasich na drzewach należy wstrzymać się z wycinką do zakończenia okresu lęgowego. Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania drzewa przez Wykonawcę za wykonaną usługę.

        Termin wykonania wycinki od 04.04.2011 do 08.04.2011 Ofertę prosimy przesłać do dn. 24.03.2011. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do wycinki należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Okres gwarancji 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/3/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
         PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie terenu biologicznie czynnego (nawiezienie i ułożenie humusu), zasianie trawy z pierwszym koszeniem na osiedlu w Zawierciu przy ul. Porębska. (pow. ok. 3100m² );

       Termin wykonania zieleni od 04.04.2011 Ofertę prosimy przesłać do dn. 28.02.2011 na nr fax (032) 721-92-00 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

        Zapis w umowie:
       Okres gwarancji 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst. pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »