Dombud S.A. Deweloper godny zaufania

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia z kategorii sanitarne

PA/KB08/ASz/1/2016 wyświetleń: 142

Kategoria: sanitarne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych nr 4 i 5 w Gliwicach przy ul. Lublinieckiej.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wewnętrznych instalacji: wod-kan i c.o. dla inwestycji jw. Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.

Szczegóły:

1. wewnętrzna instalacja wodna, hydrantowa, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – budynek nr 4 (34 mieszkania) i nr 5 (31 mieszkań): dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją; wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, badanie wody, malowanie rurociągów, przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych, dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, itp.

- instalację kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalację wodną zakończyć na wyprowadzeniu ok. 1 m poza lico ściany zewnętrznej;

- instalacje bez białego montażu lecz z grzejnikami (instalację wody oraz kanalizacji sanitarnej w budynku zakończyć na wykonaniu podejść pod przybory sanitarne i baterie);

- w pomieszczeniu wymiennikowni wykonanie instalacji zgodnie z rysunkiem IS-33 (z wyłączeniem wentylacji) oraz połączenie z urządzeniami dostarczonymi przez PEC Gliwice.

Wymagana gwarancja licząc od daty odbioru końcowego obiektu: 60 m-cy na wykonane roboty, na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

Wykonawca sporządzi „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu” określającą zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń, wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

Uwaga: Rozliczenie ryczałtowe. Przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze, ilości przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Termin realizacji: od listopada 2016 r. do lipca 2017 r.

Kierownik Budowy: Krzysztof Wojewodzic, tel. 606 418 955

Termin złożenia oferty: do 27.09.2016r.

Kaucja gwarancyjna:
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.
3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru

 

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną pod numerem tel.: 602 138 486.

Ofertę prosimy przesłać na maila: a.szuniewicz@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »