ZAPROSZENIE

Grupa DOMBUD to kilka spółek zależnych.

Zapraszamy Cię do odwiedzenia stron www poszczególnych spółek:
DOMBUD S.A.
Kompleksowa realizacja inwestycji "pod klucz", prace remontowe i modernizacyjne w zakresie budownictwa.
DOMBUD Development
Oferta mieszkaniowa dla os?b, kt?re aktualnie nie posiadają środków na zakup własnego mieszkania.
DOMBUD Beton
Produkcja betonu towarowego, zapraw budowlanych oraz oferta szerokiego wyboru prefabrykatów.
TBS DOMBUD
Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu dla rodzin w systemie TBS.
DOMBUD Mintex
Projektowanie i wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i ppo?.

TBW DOMBUD
Mieszkania na wynajem
z możliwością wykupu.

USŁUGI

Jeśli jesteś rownież dostawcą usług budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień usług budowlanych.

Zamówienia z kategorii

drukujpobierz pdf
L. dz. DA/MO/1080/2013
wyświetleń: 1
Publikacja: 27.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
-
 dot.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul Ingardena 4 i Oleandry 6

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie pokrycia dachu budynku j.w. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, termoizolacja, obróbki, itp.) zgodnie z załączonym P.T. specyfikacją techniczną i wyciągiem z opisu technicznego. Zakres robót oraz orientacyjny przedmiar ilościowy przedstawiony został przedstawiony w załączonym dokumencie „wyciąg z kosztorysu dach .pdf”.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 lub wg załączonych pliku.

Rozliczenie kontraktu powykonawczo na podstawie obmiaru robót prosimy o przedstawienie oferty w formie zestawienia cen jednostkowych na elementy jak w wyciągu z kosztorysu. Z uwagi na konieczność zaakceptowania proponowanego rozwiązania proszę o załączenie do oferty pełnej dokumentacji zastosowanego systemu pokrycia.

W przypadku zainteresowania istnieje mozliwość przesłania dokumentacji drogą elektroniczną.

Termin rozpoczęcia: od 14 tydzień 2014r.

Termin złożenia oferty: 12.12.2013r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni

po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na

bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - DziałRealizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 975, 32/72 19 219 w. 178.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.okonski@dombud.pl.


Z poważaniem:

Marek OkońskiJeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Marek Okoński
P.B.
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: m.okonski@dombud.pl
tel: 728 314 975
32/72 19 178
fax: 32/72 19 200
drukujpobierz pdf
PZ/86/EB/2013
Publikacja: 27.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Styropian, folia -  Katowice

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

1.  Styropian EPS100 -na podłogę, gr. 5cm,    18 m3

2.  Styropian EPS100 -na podłogę, gr. 2cm,    18 m3

3. Folia budowlana gr. 0.3mm do izolacji przeciwilgociowych,    1000 m2

 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka
 • Termin realizacji  - 03.12.2013

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji,
 • przesłanie kart katalogowych produktów.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.11.2013 do godziny 14:00

na numer fax (32) 750 84 51  lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  (32) 7219 163

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Ewa Bieniek
PB Dombud SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ewa@dombud.pl
tel: 32 72 19 163
fax: 32 75 08 451
drukujpobierz pdf
PZ/552/EA/2013
Publikacja: 27.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Andrychów, ul. Słowackiego

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Kruszywo pohutniczelub łupek czerwony przepalany, frakcja 31,5-63 mm   -800 t
 2. Kruszywo pohutnicze lub łupek czerwony przepalany, frakcja 31,5-120 mm   -800 t
 3. Kruszywo pohutnicze lub łupek czerwony przepalany niesort   - 800 t
 • Miejsce dostawy  -  Andrychów, ul. Słowackiego
 • Termin realizacji  - PILNE!

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.11.2013 do godz. 8.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/551/EA/2013
Publikacja: 27.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Cement portlandzki CEM II 32,5 R   - 25,2 t

UWAGA! Cement zabezpieczony folią zgrzewalną, a nie folia strecz!

 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka
 • Termin realizacji  - 02.12.2013

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.11.2013 do godz. 11.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/550/EA/2013
Publikacja: 27.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Piasek płukany 0-2 mm (do wylewek cementowych)   - 500 t
 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka
 • Termin realizacji  - od 04.12.2013 do 30.04.2014

 Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 29.11.2013 do godz. 9.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/549/EA/2013
Publikacja: 27.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Kruszywo drogowe pohutnicze, frakcja 32-63 mm   - 100 t
 2. Kruszywo drogowe pohutnicze, frakcja 16-32 mm   - 100 t
 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka
 • Termin realizacji  - od 03.12.2013 do 13.12.2013

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.11.2013 do godz. 13.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/548/EA/2013
Publikacja: 27.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Chorzów, ul. Karola Miarki 5

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Wełna mineralna miekka do izolacji poziomych poddaszy nieużytkowych, grubość 25 cm ( składana z dwóch warstw), lambda mniejsza lub równa 0,04 W/mK   - 310 m2
 • Miejsce dostawy  -  Chorzów, ul. Karola Miarki 5
 • Termin realizacji  - 05.12.2013

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.11.2013 do godz. 12.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/547/EA/2013
wyświetleń: 1
Publikacja: 27.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Masa izolacyjna CERESIT  CP44   - 30 l
 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka
 • Termin realizacji  - 03.12.2013

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.11.2013 do godz. 9.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/546/EA/2013
Publikacja: 27.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Wełna mineralna miękka do izolacji poddaszy nieużytkowych, gr. 25 cm (w dwóch warstwach-składana) lambda mniejsza lub równa 0,04 W/mK   - 1000 m2
 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka
 • Termin realizacji  - 09.12.2013

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 29.11.2013 do godz. 8.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/545/EA/2013
Publikacja: 27.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Ruda Śląska, ul. Wrzosowa

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Wełna mineralna, miękka do izolacji poddasza użytkowego, gr. 18 cm, lambda mniejsza lub równa 0,04 W/mK   - 210 m2
 • Miejsce dostawy  -  Ruda Śląska, ul. Wrzosowa
 • Termin realizacji  - 05.12.2013

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.11.2013 do godz. 12.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/331/JT/2013
Publikacja: 26.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Paderewskiego

 

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

1. Płytki podłogowe KALISTO K11 wym. 30x30 - 13,5 m2

2. Płytki podłogowe KALISTO K9 , wym. 30x30 - 254 m2

3. Płytki podłogowe KALISTO K9 stopnica wym. 30x30 - 13,5 m2

4. Płytki podłogowe KALISTO K11 wym. 30x30  Stopnica - 4,5 m2

5. Płytki ścienne AMARO cream , wym. 40x25 - 110 m2

6. Płytka podłogowa AMARO beż, wym. 35x35 - 28 m2

7. Klej WIMgres - 2 tony

8. Grunt - 60 l

Płytki w gat. i o jednakowej kalibracji

 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Paderewskiego
 • Termin realizacji  - 28.11.2013

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia  27.11.2013 do 13,00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
PZ/330/JT/2013
Publikacja: 26.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Raciborska

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

1. Płytki gresowe 60x60 np. Chromtech 1.0, COOL 1.0 lub COOL  2.0- 950 m2

2. Płytki gresowe 60x60 antypoślizgowe np. Chromtech 1.0 np. WARM 5.0 - 250 m2

3. Płytki gresowe 60x30 stopnice antypoślizgowe , ryflowane Chromtech1.0 np. COOL 1.0 lub COOL.2 - 350 m2

4. Płytki 60x120 - błyszczące np. Chromtech 1.0 np. COOL 5.0 - 350 m2

5. Płytki 60x120 - specjalne , matowe kolor czarny np. superblack  - 300 m2

6. Płytki ceramiczne 12,5 x 25 - błyszczące białe - 100 m2

ZAMIENNIKI

 

 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Raciborska
 • Termin realizacji  - 01.2014

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 10.12.2013 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727  lub (32) 7219 165

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
PZ/322/JT/2013
Publikacja: 26.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Tarnowskie Góry

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

1. Płytki ceramiczne podłogowe terakota , wym. 20x20 - 274 m2

2. Płytki o wym. 5x20 - 25,54 m2

3. mPłytki z kamieni sztucznych , wym. 30x30 - 29,86 m2

4. Płytki z kamieni sztucznych , wym. 30x30 - 53,08 m2

5. Płytki z kamieni sztucznych , wym. 30x60 - 167,49 m2

 

Posadzki z  płytek gresowych 30x60 Floor Gres seria Chromtech 1.0

- antypoślizgowość  R10

gat. I

Płytki o wym. 20x20 i 5x20 prod. Ceramica Vogue sera Interni girasole. 

ZAMIENNIKI

 

 

 • Miejsce dostawy  -  Hala sportowa  Tarnowskie Góry
 • Termin realizacji  - maj 2014

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 10.12.2013 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
PZ/331/JT/2013
Publikacja: 26.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Paderewskiego ZUS

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

1. Płytki podłogowe KALISTO K11 wym. 30x30 - 13,5 m2

2. Płytki podłogowe KALISTO K9 , wym. 30x30 - 254 m2

3. Płytki podłogowe KALISTO K9 stopnica wym. 30x30 - 13,5 m2

4. Płytki podłogowe KALISTO K11 wym. 30x30  Stopnica - 4,5 m2

5. Płytki ścienne AMARO cream , wym. 40x25 - 110 m2

6. Płytka podłogowa AMARO beż, wym. 35x35 - 28 m2

7. Klej WIMgres - 2 tony

8. Grunt - 60 l

Płytki w gat. i o jednakowej kalibracji

 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Paderewskiego
 • Termin realizacji  - 28.11.2013

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia  27.11.2013 do 13,00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
L dz. DA/MB/1072/2013
wyświetleń: 2
Publikacja: 26.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
Dot.: Budowa trzech budynków wielorodzinnych wolnostojących 3-kondygnacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i dojazdami z istniejącej drogi wewnętrznej ul. Botanicznej - budynek (A i E)
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót budowlanych ziemnych w ilości ok. 700 m3 na w/w obiekcie wg poniższego zakresu:1. Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku wraz z odwozem urobku, poza teren budowy i utylizacją, 2. Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku wraz z odwozem urobku po terenie budowy we wskazane przez Kierownika Budowy miejsce 3. Wykonaniem zasypki ścian fundamentów, gruntem z odkładu, w tym załadunek na samochód samowyładowczy, transport po terenie budowy, rozplantowanie między ścianami fundamentowymi 4. Wykonanie wzmocnienia podłoża (poduszki) pod budynek tj. montaż geotkaniny, wykonanie warstwy odcinajace z piasku, wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa wraz z zagęszczeniem.5. Wykonanie drenażu odwadniającego opaskowego.Prosimy o podanie cen jednostkowych za m3 poszczególnych rodzajów robót poz. 1,2,3,4 oraz ceny jednostkowej za mb roboty poz. 5 Podane ceny powinny zawierać: robociznę, sprzęt (tj. np.: koparki, samochody oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), koszt utylizacji. Termin realizacji: od 09.12.2013r.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Marcin Chmieliński tel. kom.: 666 027 716. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 03.12.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel. kom. 539 920 735. Z poważaniem:Maciej Bogus

Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Maciej Bogus
P.B. DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: m.bogus@dombud.pl
tel: 32/72 19 191
fax: 32/72 19 200
drukujpobierz pdf
PZ/276/R/2013
wyświetleń: 1
Publikacja: 26.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
Instalacja wod - kan.

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę maeriałów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 1 - do pobrania (aktywne: "zalącznikiem nr 1")

  

 • Miejsce dostawy  -   Andrychów, Nadleśnictwo
 • Termin realizacji  -   do uzgodnienia

 

Wszelkie pytania dotyczące zestawienia materiałów proszę kierować do Pani Anny Szuniewicz tel. 602 138 486

 

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji.

 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.11.2013 do godz. 1400 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/544/EA/2013
wyświetleń: 1
Publikacja: 26.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. MAXBIT SKW bez zamiennika   - 100 kg
 • Miejsce dostawy  -  Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67
 • Termin realizacji  - 28.11.2013

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 26.11.2013 do godz. 12.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/195/G/2013
Publikacja: 26.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
 • YDY + peszel
 • P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Przewód YDYpżo 3x1,5mm2 450/750V - 2 000 mb
  2. Peszel 20/14,5 750N - 4 000 mb

            W ofercie prosimy o podanie producenta i dokładne oznaczenie.

  • Miejsce dostawy -   Katowice, Raciborska
  • Termin realizacji - do 04.12.2013

          Prosimy o:

  • podanie ceny netto franco budowa
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji,
  • okresu ważności oferty

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 27.11.2013r  do godz. 10.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Grzegorz Pieszczek
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: zakup@dombud.pl
  tel: 32 72 19 164
  kom. 728 314 995
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/543/EA/2013
  wyświetleń: 1
  Publikacja: 26.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Raciborska

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Korek betonowy po stożku EX22/10 SBK22GBA   - 2000 szt.
  2. Klej do mocowania korków - dla ilości 2000 szt.
  • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Raciborska
  • Termin realizacji  - 29.11.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 27.11.2013  do godz. 8.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/328/JT/2013
  Publikacja: 26.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -   Katowice, ul. Korczaka

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

  1. Bloczki z betonu komórkowego np. Thermalika, wym. 599x50x249 lub zamiennik - 3 palety

  • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka
  • Termin realizacji  - 29..11.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia  27.11.2013 do 12.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Joanna Tyszkowska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: joannat@dombud.pl
  tel: 32 721 91 67
  fax: 32 750 84 51
  drukujpobierz pdf
  PZ/329/JT/2013
  Publikacja: 26.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

  1. Cegła silikatowa N12, wym. 250x120x220 - 22 palet

  • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka
  • Termin realizacji  - 05.12.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.11.2013  do 14,00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Joanna Tyszkowska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: joannat@dombud.pl
  tel: 32 721 91 67
  fax: 32 750 84 51
  drukujpobierz pdf
  PZ/299a/JT/2013
  Publikacja: 25.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -   Gliwice, ul. Strzelecka - Graniczna

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

  1. Mateiały do murowania  kl 15  (np silikat, pustak max, pustak DZ-220, K3, cegła, lub inne)

   na gr. muru - 12 cm - 4480 m2

  na gr. muru - 30 cm - 3588 m2

  na gr. muru 25 - 830 m2

  na gr. muru 25 lub 24 (pustak akustyczny ) -  2200 m2

  • Miejsce dostawy  -  Gliwice, ul. Strzelecka
  • Termin realizacji  -   grudzień 2013
  •              Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 26.11.2013 do 14.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Joanna Tyszkowska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: joannat@dombud.pl
  tel: 32 721 91 67
  fax: 32 750 84 51
  drukujpobierz pdf
  PZ/542/EA/2013
  wyświetleń: 1
  Publikacja: 25.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Ruda Śląska, ul. Mickiewicza 2

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Farba wewnętrzna na ściany biur, farba doberj klasy, kolory po przedstawieniu wzornika braw dostarczonego przez dostawcę   -- na ok. 2000 m2 powierzchni ( prosimy o dołączenie wzornika kolorów)
  2. Farby wewnętrzna na pomalowanie sufitów, kolor biały   - na pow. ok. 800 m2
  • Miejsce dostawy  -  Ruda Śląska, ul. Mickiewicza 2
  • Termin realizacji  -  pilne!

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 27.11.2013  do godz. 8.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/320/E/2013
  Publikacja: 25.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  kształtowniki

   

   

  25.11.2013

   

   

   

   

               Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę kształtowników w gat. S 235

  ·        kątownik 200x200x16                                                                    138 mb

  ·        kątownik 150x100x12                                                                  300 mb

  ·        kątownik 60 x 60 x 6                                                                     90 mb

  ·        kątownik 100 x 100 x 8                                                                6 mb

  ·        płaskownik  100 x 8                                                                      6 mb

  ·        ceownik 200           L= 12 mb                                                       300 mb

  ·        HEB 160                L=12 mb – 3 szt. L=6 mb                                42 mb

  ·        HEB 240                L=15 mb                                                         30 mb

  ·        Blacha gr. 10 mm                                                                            4 m2

  Miejsce dostawy: Siemianowice Śląskie, ul. Budowlana 4

  Termin realizacji : b. pilne

  Proszę o:

  ·         podanie cen netto  loco Wasz magazyn,

  ·         podanie cen  netto  loco budowa,

  ·         podanie  terminu  realizacji,

  ·         podania terminu ważności oferty,

  ·         podania terminu płatności,

  ·         złożenie oferty do  dnia 26.11.2013 do godz.  9.00   fax 032 7508451 lub e-mail ela@dombud.pl

   Ewentualne pytania  tel. 32 7219161, 72 8314954

   

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności                                                                                                                              

   

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/540/EA/2013
  wyświetleń: 1
  Publikacja: 22.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Tarnowskie Góry, ul. Opolska 21

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Środek do impegnacji drewna np. Ocean 441 lub Fobos M4  lub zamiennik - na 500 m2 pow.

  Uwaga! proszę o dołączenie  karty produktu

  • Miejsce dostawy  -  Tarnowskie Góry, ul. Opolska 21
  • Termin realizacji  - 27.11.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 25.11.2013 do godz. 11.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/541/EA/2013
  wyświetleń: 1
  Publikacja: 22.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Racibirska

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Wełna "Deska dachowa"gr. 2 cm firmy Isover lub odpowiednik  - 2000 m2
  • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Racibirska
  • Termin realizacji  - 28.11.2013 lub wcześniej

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 25.11.2013 do godz. 10.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/319/JT/2013
  Publikacja: 22.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -   Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

  1. Pustak Porotherm  30  P+W,Wym. 30x24,8x23,8 - 26000 szt.

  2.  Pustak Porotherm  25  P+W,Wym. 25x37,5x23,8 - 900 szt.

  3.  Pustak Porotherm  18  P+W,Wym. 18,5x50x23,8 - 100 szt.

  4. Silikat N12 - 23000 szt.

  5. Cegła pełna kl. 15, - 5 palet

  Możliwe zamienniki w przypadku poz. 1,2,3, -  ale muszą spełniać bezwzględnie następujuące kryteria  ( dla pustaka 30 cm |)

  - wym.( takie same jak porotherm )

  - masa ok.14 kg/szt.

  - nasiakliwość nie powinna być nizsza niż 28% masy

  - wytrzymaość na ściska niw 15 MPa

  - gęstość ceramiki 1750 kg /m3

  - obliczeniowy wspołczynik przenikania ciepła na zaprawie zwykłej 0,68 W/m2K

   

  • Miejsce dostawy  -  Pawłowice, ul. Zjednoczenia
  • Termin realizacji  - 9.12.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 25,11.2013 do 12,00 2) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 727lub (32) 7219 165

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Joanna Tyszkowska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: joannat@dombud.pl
  tel: 32 721 91 67
  fax: 32 750 84 51
  drukujpobierz pdf
  PZ/275/R/2013
  wyświetleń: 1
  Publikacja: 22.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  Grzejniki CosmoNOVA

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę grzejników stalowych płytowych i grzejników kanałowych CosmoNOVA zgodnie z zestawieniem w załączniku nr 1 - do pobrania, aktywne: "załączniku nr 1".

    

  • Miejsce dostawy   -   Zabrze, ul. 3 Maja 91, Kopalnia Guido
  • Termin realizacji   -   możliwie szybki

   

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • podanie terminu realizacji.

  Uwaga: wraz z materiałami należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności i certyfikaty jakości. 

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 25.11.2013 do godz.1400 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

  Telefon kontaktowy - 32 72 19 162,  tel. kom. 728 314 956.

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Roman Janowski
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: roman@dombud.pl
  tel: 32 72 19 162
  kom. 728 314 956
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/326/JT/2013
  Publikacja: 21.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Niska

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Pustak Max 1/2 kl. 15, wym. 288x88x220- 11 palet

  2. Cegła k3, wym. 250x120x220 - 11 palet  

  Termin realizacji  - 28.11.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 25.11.2013 do 12.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 165

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Joanna Tyszkowska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: joannat@dombud.pl
  tel: 32 721 91 67
  fax: 32 750 84 51
  drukujpobierz pdf
  PZ/327/JT/2013
  Publikacja: 21.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -   Katowice, ul. Łopianowa

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

  1. Cegła klinkierowa perforowana Sahara miodowa CRH - 9 palet

  • Miejsce dostawy  -   Katowice, ul. łopianowa
  • Termin realizacji  - 28.11.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 25.11.2013 do 12.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Joanna Tyszkowska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: joannat@dombud.pl
  tel: 32 721 91 67
  fax: 32 750 84 51
  drukujpobierz pdf
  PZ/325/JT/2013
  Publikacja: 21.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  - Katowice, ul. Łopianowa

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

  1. Cegła K3 , kl. 15, wym. 250x120x220 - 22 pal

  • Miejsce dostawy  -  Katowice , ul. łopianowa
  • Termin realizacji  -  27.11.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia  25.11.2013 do 12.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Joanna Tyszkowska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: joannat@dombud.pl
  tel: 32 721 91 67
  fax: 32 750 84 51
  drukujpobierz pdf
  PZ/275/R/2013
  Publikacja: 21.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  Zestaw pomiarowy GPS.

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę zestawu pomiarowego GPS RTK Kronos 200 z akcesoriami zgodnie z załącznikiem nr 1 do pobrania (aktywne: "zalącznikiem nr 1")

    

  • Miejsce dostawy  -   Katowice, ul. Drzymały 15
  • Termin realizacji  -   możliwie szybki

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • podanie terminu realizacji.

   

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 22.11.2013 do godz. 900 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

  Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Roman Janowski
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: roman@dombud.pl
  tel: 32 72 19 162
  kom. 728 314 956
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/324/JT/2013
  Publikacja: 21.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -   Chorzów, ul. Miarki 5

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

  1.Płytki Stargres SD Silver , wym. 30x30 - 190 m2

  . Plytki gresowe SD Silver - stopnice, wym. 30x30 - 33 m2

  3. Klej do plytek gresowych Wimgres - 1 paleta

  4. Fuga Atas jasnoszara - 100 kg

  Płytki w gat. I bez zamienników

  • Miejsce dostawy  -   Chorzów, ul. Miarki 5
  • Termin realizacji  - 26.11.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 25.11.2013na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Joanna Tyszkowska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: joannat@dombud.pl
  tel: 32 721 91 67
  fax: 32 750 84 51
  drukujpobierz pdf
  PZ/320/E/2013
  Publikacja: 21.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  stal DIN 488

   

   

  21.11.2013

   

   

   

   

   

              Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:

   

  bud.   Siemianowice, ul. Budowlana 4

   stal BST500S  atest DIN 488 znak TUV

         

            fi 8                               L= 12 mb                     6  t

            fi 10                             L=12 mb                      6  t

              fi 12                               L=12 mb                   9 t  

              fi 14                             L= 12 mb                     3 t

   Termin dostawy:  do 28.11.2013

   Proszę o:

  ·          podanie cen netto  loco budowa,

  ·          podanie  terminu realizacji,

  ·          potwierdzenia terminu ważności oferty,

  ·          podania terminu płatności,

  ·  złożenie oferty do  dnia 22.11.2013 do godz. 9.00  faxu 32 7508451 lub e-mail ela@dombud.pl ewentualne pytania kierować do niżej pisanej tel. 32  7219161, 728314954

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności

  Zastrzegamy sobie prawo odbioru częściowego materiału. 

             

                                                                        

   

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/319/E/2013
  Publikacja: 21.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  siatki DIN

   

   

  21.11.2013

   

   

   

   

   

              Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę siatek według normy DIN 488 ze znaczkiem TUV

   

  bud.   Siemianowice, ul. Budowlana 4

   siatki R 335  A wymiar: 5 x 2,15 m           lub 6 x 2,30                             150 szt.

  siatki R 424 A wymiar: 6 x 2,15 m                                                            100szt.

  siatki R 524A wymiar: 6x 2,15 m                                                   150szt.

     

   Termin dostawy:  pilne          

   Proszę o:

  ·          podanie cen netto  loco budowa,

  ·          podanie terminu realizacji,

  ·          potwierdzenia terminu ważności oferty,

  ·          podania terminu płatności,

  ·  złożenie oferty do dnia 22.11.2013 do godz.9.00  faxu 32 7508451 lub  e-mail ela@dombud.pl  ewentualne pytania kierować do niżej pisanej tel. 32  7219161,  728314954

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności

  Zastrzegamy sobie prawo odbioru częściowego materiału. 

             

                                                                        

   

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169

  Strony wynikowe:   [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]