ZAPROSZENIE

Grupa DOMBUD to kilka spółek zależnych.

Zapraszamy Cię do odwiedzenia stron www poszczególnych spółek:
DOMBUD S.A.
Kompleksowa realizacja inwestycji "pod klucz", prace remontowe i modernizacyjne w zakresie budownictwa.
DOMBUD Development
Oferta mieszkaniowa dla os?b, kt?re aktualnie nie posiadają środków na zakup własnego mieszkania.
DOMBUD Beton
Produkcja betonu towarowego, zapraw budowlanych oraz oferta szerokiego wyboru prefabrykatów.
TBS DOMBUD
Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu dla rodzin w systemie TBS.
DOMBUD Mintex
Projektowanie i wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i ppo?.

TBW DOMBUD
Mieszkania na wynajem
z możliwością wykupu.

USŁUGI

Jeśli jesteś rownież dostawcą usług budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień usług budowlanych.

Zamówienia z kategorii

drukujpobierz pdf
L.dz. DA/MB/56/2014
wyświetleń: 1
Publikacja: 16.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
Przebudowa ze zmian? sposobu u?ytkowania poprzemys?owych budynków Gminy Zabrze
Przedsi?biorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do z?o?enie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w pe?nym systemie izolacji termicznej stropów piwnicy budynku na w/w obiekcie w ilo?ci ok 400m2. Prosimy o podanie cen jednostkowych do poni?szego zakresu prac:Zakres prac /R,M,S/:1. Tynk akrylowy na suficie tj. styropian gr. 8cm + ko?kowanie + klej + zatopienie siatki 140 g/m2 + grunt + wyprawa akrylowa) wraz z monta?em naro?ników oraz niezb?dnych listew, kolor bia?y. Terminy wykonania: stycze?/luty 2014r. Termin z?o?enia oferty: 22.01.2014r.Gwarancja: 48 miesi?cy od daty odbioru ko?cowego robót przez Zamawiaj?cego.W umowie przewidziane s? zapisy:1. „Strony ustalaj? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% warto?ci przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potr?cona przez Zamawiaj?cego z faktury. Wy?ej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszcze? z tytu?u gwarancji i r?kojmi, jej zwrot nast?pi na wniosek Wykonawcy: 70% w ci?gu 30 dni od daty odbioru ko?cowego obiektu przez Zamawiaj?cego, 30% w ci?gu 30 dni po zako?czeniu okresu r?kojmi pod warunkiem terminowego usuwania zg?oszonych wad i usterek”.1. Zamawiaj?cy dopuszcza zamian? zatrzymanego zabezpieczenia nale?ytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkow?, nieodwo?aln? i p?atn? na pierwsze ??danie gwarancj? ubezpieczeniow? lub bankow? (której wzór zosta? uprzednio zaakceptowany przez Zamawiaj?cego) po podpisaniu protoko?u odbioru ko?cowego robót przez Zamawiaj?cego.2. „Cesja wierzytelno?ci powsta?ych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiaj?cego”. Wycen? prosimy oprze? o dokumentacj? techniczn? – orygina?y do wgl?du w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzyma?y 15, IV p., pok. 401 lub wg za??czonych plików.W celu wizji lokalnej na budowie prosz? o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Wies?awski tel. 662272948 Ofert? prosz? przes?a? na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dzia? Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 22.01.2014r. Pytania kierowa? do ni?ej podpisanego 32 7219 191 lub tel. kom. 539 920 735. Z powa?aniem: Maciej Bogus

Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Maciej Bogus
P.B. DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: m.bogus@dombud.pl
tel: 32/72 19 191
fax: 32/72 19 200
drukujpobierz pdf
PZ/10/JT/2014
Publikacja: 15.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Bieru? , ul. Kad?ubowa

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów: 

1. Fuga epoksydowa WIM EPOXYD kolor Manhattan wg wzorkika WIM   szer. fugi 2 mm, gabaryty p?ytek od. 20x20 do 5x5 - pow, 500 m2

 • Miejsce dostawy  -  Bieru?
 • Termin realizacji  - 17.01.2014

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 16.01.2014 do 13,00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
PZ/8/JT/2014
Publikacja: 15.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. ?opianowa

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów:

1. Ceg?a klinkierowa perforowana Sahara miodowa prod. CRH -5 palet

            Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. ?opianowa

 • Termin realizacji  - 28.01.2014

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 21.01.2013  do 10.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
PZ/9/JT/2014
wyświetleń: 1
Publikacja: 15.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  - Katowice, Korczaka  

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów:

1. Komin spalinowy Schiedel Quadro fi 220 mm, 4 przy?acza spalin wys. 13,4 m - 5 kpl. + szalunki tracone

2.Komin spalinowy Schiedel Quadro fi 300 mm  8 przy?aczy spalin wys 13,4 m - 1 kpl. ++ szalunki tracone

3. Dodatkowo szalunki tracone do komina fi 220 - 14 szt.

 ( BEZ ZAMIENNIKÓW !!!!!!!!!! )                  ZMIANA !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka
 • Termin realizacji  - 29.01.2014

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 23.01.2013  do 10,00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
PZ/7/JT/2014
Publikacja: 15.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów:

1. Pustak Max kl. 15, wym. 288x188x220 - 22 pal

 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka
 • Termin realizacji  - 29.01.2014

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

Prosimy o przes?anie oferty do dnia . 20.01.2014na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
L dz. DA/RP/35/2014
wyświetleń: 2
Publikacja: 15.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
Wykonanie wylewek cementowych w budynkach mieszkalnych - Gliwice Graniczna/Strzelnicza.
 

Dot.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku mieszkalno-us?ugowego wraz z wewn?trznym uk?adem komunikacyjnym, miejscami postojowymi oraz infrastruktur? towarzysz?c? w rejonie ulic Strzelniczej-Granicznej w Gliwicach.

W zwi?zku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsi?biorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzib? w Katowicach, zwraca si? z uprzejm? pro?b? o przedstawienie oferty na wykonanie wylewek cementowych w ilo?ciach ok. 4000 m2.


Zakres robót obejmuje: u?o?enie folii PE ,u?o?enie styropianu, wykonanie wylewek cementowych gr. 5 cm.


Podane ceny jednostkowe powinny zawiera?: robocizn? + sprz?t , ca?o?? materia?u zapewnia Zamawiaj?cy z wyj?tkiem zbrojenia rozproszonego ( ewentualnie siatki ).
Termin rozpocz?cia realizacji: marzec/kwiecie? 2014


Okres gwarancji: 60 miesi?cy od daty odbioru ko?cowego obiektu przez Inwestora.


Kaucja gwarancyjna: 5% warto?ci robót potr?cona z faktur z czego:


70% warto?ci - zwrot nast?puje na wniosek Wykonawcy w ci?gu 30 dni po odbiorze ko?cowym obiektu przez

Inwestora

30 % warto?ci - zwrot nast?puje na wniosek Wykonawcy w ci?gu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelno?ci z tytu?u niniejszego zamówienia nie podlegaj? cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Micha? Boborowski 600 968 608 .


Wycen? prosimy oprze? o dokumentacj? techniczn? – orygina?y do wgl?du w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzyma?y 15, IV p., pok. 413 , wersja elektroniczna przes?ana w za??czniku do zapytania.

Ofert? prosz? przes?a? na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dzia? Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 24.01.2014r. Pytania kierowa? do ni?ej podpisanego 32 7219 200 wewn. 193 lub tel. kom. 539 920 745.


                                                                                                               Z powa?aniem:


Robert PodlachaJeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Robert Podlacha
P.B. DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: r.podlacha@dombud.pl
tel: 539 920 745
32/72 19 190
fax: 32/72 19 200
drukujpobierz pdf
PZ/16/E/2014
wyświetleń: 2
Publikacja: 15.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
drzwi drewniane

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2014

 

 

 

                       P.B. DOMBUD  zwraca si? z pro?b?  o przedstawienie oferty na  wykonanie i dostaw? drzwi  wewn?trznych drewnianych w kolorze buk wykonach zgodnie z rysunkiem:

·         drzwi D 2 – pe?ne, na wysoko?ci klamki element ozdobny w kszta?cie listwy poziomej, o?cie?nica regulowana na gr. muru 16 cm, klamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy z wk?adk?             

wymiar otworu w murze: 100x215 cm                      2 szt.

·         drzwi D 2 – pe?ne, na wysoko?ci klamki element ozdobny w kszta?cie listwy poziomej, o?cie?nica regulowana na gr. muru 14 cm, klamka ze stali nierdzewnej, zamek na klucz             

wymiar otworu w murze: 100x215 cm                    1 szt.

·         drzwi D 3 – dwuskrzyd?owe wahad?owe przeszklone szk?em  bezpiecznym przeziernym, pochwyt drewniany

wymiar otworu w murze: 120x215 cm                    1 szt.

     Pobierz rysunek

   Termin realizacji: do 28.02.2014

Miejsce dostawy:  Bieru?, ul. Kad?ubowa

Gwarancja 36 miesi?cy.

Prosz? o:

·          podanie cen netto loco budowa

·          zaproponowanie warunków p?atno?ci,

·          potwierdzenie terminu realizacji,

·          podanie wa?no?ci oferty,

·          za??czenie do oferty standardowego tekstu gwarancji,

·         z?o?enie oferty do dnia   20.01.2014 do godz. 9  faxu  32 7508451 lub e -mail ela@dombud.pl

Ewentualne pytania kierowa?  tel.  32 7219219,  728 314954

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci                                                    


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
El?bieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/15/E/2014
Publikacja: 15.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
stal

 

15.01.2014

 

 

 

 

            Przedsi?biorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzib? w Katowicach  zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na dostaw?:      

bud.  Katowice, ul. Chorzowska ACTIV dostawa 21.01.2014

stal  kl. A III N

fi 12                                        24 t

 

 

Prosz? o:

·         podanie cen netto  loco budowa,

·         potwierdzenie  terminu realizacji,

·         podania terminu wa?no?ci oferty,

·         zaproponowania sposobu zap?aty,

·         z?o?enie oferty do  dnia 16.01.2014 do godz.9.00 faxu 32 7508451  ewentualne pytania  tel. 32 7219161,   728314954 lub e-mail ela@dombud.pl

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci

           

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
El?bieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/14/E/2014
Publikacja: 15.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
stal

 

 

15.01.2014

 

 

 

 

            Przedsi?biorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzib? w Katowicach  zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na dostaw?:      

bud.  Gliwice, ul. Strzelnicza    dostawa  do 22.01.2014

stal gat. AIII N

fi 8                                                      6 t

fi 10                                                    10,5 t

fi 12                                                    5,5 t

fi 16                                                    3 t

 

Prosz? o:

·          podanie cen netto  loco budowa,

·          potwierdzenie  terminu realizacji,

·          potwierdzenia terminu wa?no?ci oferty,

·          podania terminu p?atno?ci,

·          z?o?enie oferty do  dnia 16.01.2014  do godz. 9.00 faxu 32 7508451  ewentualne pytania  tel. 32 7219161,   728314954 lub e-mail ela@dombud.pl

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci

           

                                                                      

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
El?bieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/13/E/2014
Publikacja: 15.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
stal

 

 

15.01.2014

 

 

 

 

            Przedsi?biorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzib? w Katowicach  zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na dostaw?:

bud.  Katowice, ul Korczaka dostawa 22.01.2014

stal BST500S

fi 8                                        5 t

bud. Katowice, ul. Niska dostawa 22.01.2014

stal BST500S

fi 8                                        2,5 t

fi 12                                      2,5 t

bud.  Katowice, ul. ?opianowa dostawa 22.01.2014

stal BST500S

fi 16                                      7,5 t

 

Prosz? o:

·          podanie cen netto  loco budowa,

·          potwierdzenie  terminu realizacji,

·          podanie  terminu wa?no?ci oferty,

·          zaproponowania warunków p?atno?ci,

·     z?o?enie oferty do  dnia 16.01.2014 godz. 9.00 na  nr faxu 32 7508451  lub e-mail ela@dombud.pl,  ewentualne pytania  tel. 32  2719161,  728314954   

Zastrzegamy sobie prawo odbioru cz??ciowego materia?u.

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
El?bieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/4/EA/2014
wyświetleń: 2
Publikacja: 14.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. ?opianowa

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów:

 1. Drut wiaza?kowy, miekki, w k??bkach, sr. 1,4 mm   - 150 kg
 2. KO?? - dystans betonowy bez drutu wi?za?kowego, otulina 20 x 25x30 mm   - 1000 szt.
 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. ?opianowa
 • Termin realizacji  - 21.01.2014

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 15.01.2014  do godz. 12.00 na numer fax (32) 750 84 51   lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
El?bieta Akczy?ska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/5/EA/2014
Publikacja: 14.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów:

 1. Folia budowlana, gr 0,3 mm do izolacji przeciwwilgociowych   - 1000 m2
 • Miejsce dostawy  -   Katowice, ul. Korczaka
 • Termin realizacji  - 20.01.2014

 Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 15.01.2014 do godz. 11.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
El?bieta Akczy?ska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/3/EA/2014
Publikacja: 14.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. ?opianowa

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów:

 1. Izoplast R lub zamiennik   - 200 l
 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. ?opianowa
 • Termin realizacji  - 20.01.2014

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 15.01.2014 do godz. 11.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
El?bieta Akczy?ska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/12/E/2013
Publikacja: 14.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
okna FAKRO

 

 

14.01.2014

 

 

 

 

 

Przedsi?biorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzib? w Katowicach , zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na dostaw? wy?azów  FAKRO :

·           okno FAKRO  FTP –V U3       66x 118 cm + ko?nierze p

·           wy?az   FAKRO  WLI        wymiar: 54 x83 cm                                                                     14 szt.

okry?  falistych                   14 szt.

·           okno FAKRO FTP-V U 3        94 x 140 cm + ko?nierz B2/1 do pokry? falistych         56 szt.                       

               

Miejsce dostawy: Katowice, ul. Niska

Termin realizacji :  ½ ilo?ci dostawa 28.01.2014, ½ ilo?ci 24.02.2014

Prosz? o:

·          podanie cen netto loco budowa,

·          potwierdzenie terminu realizacji,

·          podania terminu wa?no?ci oferty

·          z?o?enie oferty do dnia 20.01.2014 do godz. 8.00 na nr  fax 32 7508451 lub e- mail ela@dombud.pl, ewentualne pytania kierowa? tel. 32 7219161, 728314954

            Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci

                                                          


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
El?bieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/11/2014
wyświetleń: 1
Publikacja: 13.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
wi??ba dachowa

PB. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na dostaw?: 

  wi??by dachowej   w klasie C 24  impregnowanej  

pobierz zestawienie

Miejsce dostawy:  Katowice, ul. ?opianowa

Impregnacja  zanurzeniowoa  preparatem przeciwgrzybicznym, bioochronnym, ogniochronnym do stanu NRO w widocznym kolorze.

W ofercie prosz? poda?:

 • ceny netto franco budowa
 • potwierdzi? termin realizacji
 • zaproponowa? warunki p?atno?ci

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

Ofert? nale?y przes?a? pod nr podanego poni?ej faksu 32 7508451 lub e-mail ela@dombud.pl, do dnia 16.01.014do  godz. 8.00
W przypadku w?tpliwo?ci prosz? o kontakt telefoniczny 728314954, lub 32  7219161


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
El?bieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/10/E/2014
wyświetleń: 1
Publikacja: 13.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
drewno budowlane

 

 

 

 

 

 

13.01.2014

 

 

 

 

            P.B. DOMBUD prosi o przedstawienie oferty sprzeda?y tarcicy obrzynanej

·        deska gr. 25 szer. min.15            d?. 4-5 mb                            15 m3

·        kantówka 10 x 10                      d?. 4-5 mb                             10  m3

·        bale 50 mm szer. min. 15 cm     d?. 4-5 mb                          10 m3

 

Miejsce dostawy: Siemianowice, ul. Budowlana 4

Termin realizacji: 24.01.2014

Prosimy o:

·        cen netto loco budowa,

·        podanie  warunków p?atno?ci,

·        potwierdzenie  terminu realizacji,

·        podanie  terminu wa?no?ci oferty,

·       z?o?enie oferty  do dnia  16.01.2014  do godz. 8.00 na nr faxu  32  7508451 lub e-mail ela@dombud.pl, ewentualne pytania   tel. 32 7219161, 728314954


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
El?bieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/2/EA/2014
Publikacja: 13.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów:

 1. Gwo?dzie DUPLEX 3,4 x 64 x 74 mm   -150 kg
 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka
 • Termin realizacji  - 23.01.2014

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 14.01.2014do godz. 10.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
El?bieta Akczy?ska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/6/R/2014
wyświetleń: 1
Publikacja: 13.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
Grzejniki RADSON

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych grzejników firmy RADSON:

 

 1. Integra 33 500x1200 mm wraz z wk?adk? zaworu termostatycznego, odpowietrznikiem, wraz z kpl. zawiesze? – podej?cie dolne – wersja ocynkowana - kolor bia?y   -   2 szt.
 2. Integra Plint 44 200x2000 mm z wk?adk? zaworu termostatycznego, z odpowietrznikiem, wraz z kpl. stojaków – wersja ocynkowana- podej?cie dolne- kolor bia?y   -   4 szt.
 3. Integra 33 900x1000 mm z wk?adk? zaworu termostatycznego, z odpowietrznikiem, wraz z kpl. stojaków – wersja ocynkowana- podej?cie dolne- kolor bia?y   -   1 szt.

 

 • Miejsce dostawy   -   Bieru?, ul. Kad?ubowa, P?ywalnia
 • Termin realizacji   -   oczekiwany: 3.02.2014

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • podanie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materia?ami nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci i certyfikaty jako?ci. 

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 15.01.2014 do godz.1100 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy - 32 72 19 162,  tel. kom. 728 314 956.

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/5/R/2014
Publikacja: 13.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
Kraw??niki, obrze?a, kostki.

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nastepuj?cych materia?ów:

 

 1. Obrze?e betonowe 8x30x100 cm; kolor szary   -   580 szt.
 2. Kraw??nik betonowy 15x30x100 cm   -   342 szt.
 3. Kraw??nik betonowy najazdowy 15x22x100 cm   -   75 szt.
 4. Kraw??nik betonowy przej?ciowy z wysoko?ci 22 na 30 cm (najazdowy na zwyk?y), LEWY   -   6 szt.
 5. Kraw??nik betonowy przej?ciowy z wysoko?ci 22 na 30 cm (najazdowy na zwyk?y), PRAWY   -   6 szt.
 6. Kostka betonowa, gr. 8 cm   -   1300 m2
 7. Kostka betonowa, gr. 6 cm   -   550 m2

 

W poz. 6 i 7 prosz? o wyceny wariantowe (do wyboru przez kier. bud.) kostek najta?szych, np. Behaton, Holland i innych w kolorach: szarym, czerwonym, grafitowym i innych.

 

Prosz? o wycen? uwzgl?dniaj?c? dostawy i roz?adunek HDS.

Zastrzegamy sobie mo?liwo?? korekty ilo?ci materia?u +/- 10%

 

 • Miejsce dostawy  -  Andrychów, ul. S?owackiego
 • Termin realizacji  -  od stcznia 2014 do kwietnia 2014

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • podanie terminu realizacji.

Wraz z materia?ami nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci i certyfikaty jako?ci. 

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 20.01.2014 do godz.1400 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/6/JT/2014
Publikacja: 10.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -   Kraków, ul. Oleandry

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów:

1. Folia b?belkowa ( do zabezpieczenia) szer 2 m - 400 m2

 • Miejsce dostawy  -  Kraków, ul. Oleandry
 • Termin realizacji  - 14.01.2014

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 13.01.2014  do 14.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
PZ/5/JT/2014
Publikacja: 10.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Andrychów, ul. S?owackiego

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów: 

1. Pustak Thermopor 11,5  P+W, - ok. 435 m2

2. Pustak Thermopor 25 P+W - 135 m2

3. Pustak Thermopor 30 P+W - 24 m2

        Miejsce dostawy  -   Andrychów, ul. S?owackiego

 • Termin realizacji  - 15.01.2014

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 13.01.2014 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
L.dz. DA/MB/29/2014
wyświetleń: 5
Publikacja: 10.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
Przebudowa ze zmian? sposobu u?ytkowania poprzemys?owych budynków Gminy Zabrze
Przedsi?biorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzib? w Katowicach zwraca si? z uprzejm? pro?b? o wycen? kompleksowego wykonania dostawy i monta?u konstrukcji wsporczych pod centrale zgodnie z Projektem Technicznym na w/w obiekcie.Zakres prac:Dostawa i monta? konstrukcji wsporczych. Termin rozpocz?cia prac: od 04.02.2014r.Termin zako?czenia prac: Prosz? o podanie realnego terminu przez Pa?stwa firm?, przy zachowaniu ci?g?o?ci prac.Termin z?o?enia oferty: 17.01.2014r.Gwarancja: 36 miesi?cy od daty odbioru ko?cowego robót przez Zamawiaj?cego.W umowie przewidziane s? zapisy:1. „Strony ustalaj? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% warto?ci przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potr?cona przez Zamawiaj?cego z faktur(y). Wy?ej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszcze? z tytu?u gwarancji i r?kojmi, zwrot nast?pi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zako?czeniu okresu r?kojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zg?oszonych wad i usterek.3. Strony ustalaj?, ?e okres odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawc? gwarancji.4. Zamawiaj?cy dopuszcza zamian? zatrzymanego zabezpieczenia nale?ytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkow?, nieodwo?aln? i p?atn? na pierwsze ??danie gwarancj? ubezpieczeniow? lub bankow? (której wzór zosta? uprzednio zaakceptowany przez Zamawiaj?cego) po podpisaniu protoko?u odbioru ko?cowego robót przez Zamawiaj?cego.5. „Cesja wierzytelno?ci powsta?ych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiaj?cego”. W przypadku ewentualnych pyta? z Pa?stwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z ni?ej podpisanym - Dzia? Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 327 219 191Ofert? kierowa? do Dzia?u Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z powa?aniem: Maciej Bogus

Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Maciej Bogus
P.B. DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: m.bogus@dombud.pl
tel: 32/72 19 191
fax: 32/72 19 200
drukujpobierz pdf
L.dz. DA/MB/29/2014
wyświetleń: 3
Publikacja: 10.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
Przebudowa ze zmian? sposobu u?ytkowania poprzemys?owych budynków Gminy Zabrze
Przedsi?biorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzib? w Katowicach zwraca si? z uprzejm? pro?b? o wycen? kompleksowego wykonania dostawy i monta?u konstrukcji wsporczych pod centrale zgodnie z Projektem Technicznym na w/w obiekcie.Zakres prac:Dostawa i monta? konstrukcji wsporczych. Termin rozpocz?cia prac: od 04.02.2014r.Termin zako?czenia prac: Prosz? o podanie realnego terminu przez Pa?stwa firm?, przy zachowaniu ci?g?o?ci prac.Termin z?o?enia oferty: 17.01.2014r.Gwarancja: 36 miesi?cy od daty odbioru ko?cowego robót przez Zamawiaj?cego.W umowie przewidziane s? zapisy:1. „Strony ustalaj? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% warto?ci przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potr?cona przez Zamawiaj?cego z faktur(y). Wy?ej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszcze? z tytu?u gwarancji i r?kojmi, zwrot nast?pi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zako?czeniu okresu r?kojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zg?oszonych wad i usterek.3. Strony ustalaj?, ?e okres odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawc? gwarancji.4. Zamawiaj?cy dopuszcza zamian? zatrzymanego zabezpieczenia nale?ytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkow?, nieodwo?aln? i p?atn? na pierwsze ??danie gwarancj? ubezpieczeniow? lub bankow? (której wzór zosta? uprzednio zaakceptowany przez Zamawiaj?cego) po podpisaniu protoko?u odbioru ko?cowego robót przez Zamawiaj?cego.5. „Cesja wierzytelno?ci powsta?ych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiaj?cego”. W przypadku ewentualnych pyta? z Pa?stwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z ni?ej podpisanym - Dzia? Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 327 219 191Ofert? kierowa? do Dzia?u Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z powa?aniem: Maciej Bogus

Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Maciej Bogus
P.B. DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: m.bogus@dombud.pl
tel: 32/72 19 191
fax: 32/72 19 200
drukujpobierz pdf
PZ/3/JT/2014
Publikacja: 09.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  ACTIV - Katowice, ul. Chorzowska

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów: 

1. Ceg?a silikatowa gr. 12 cm , kl. 15 - ok. 1800 m2

2. Ceg?a silikatowa gr. 24 , kl. 15 - ok. 650 m2

3. Pustak ceramiczny  gr. 12 cm, kl. 15 - ok. 2700 m2

4. Pustak ceramiczny  gr. 24 cm , kl. 15 - 4500 m2

 Pustak ceramiczny gr. 24 cm , o izolacji akustycznej <50 dB

2600 m2 - <50dB

1900 m2 dla pozosta?ych scian  

 • Miejsce dostawy    Katowice, ul. Brodatego
 • Termin realizacji  - luty -marzec

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 15.01 .2014 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
PZ/4/JT/2014
Publikacja: 09.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Niska

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów: 

1. Ceg?a klinkierowa perforowana, wym. 120x250x65, kolor czerwony - 10 palet

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Niska

 • Termin realizacji  - 15.01.2013

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
 • podanie warunków p?atno?ci,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 10.01.2014 do 14.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
PZ/9/E/2014
Publikacja: 09.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
blacha tytan cynk

 

 

 

 

 

 

 

09.01.2014

 

 

 

 

 

Przedsi?biorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzib? w Katowicach , zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na dostaw?:

·         blachy tytan –cynk gr. 0,7 szer. rolki 1 m d?. 20 mb                               40 mb

·         blacha tytan – cynk gr. 0,55 arkusz 1 x 2 m                               40 m2                    

 

 Miejsce dostawy: Siemianowice, ul. Budowlana 4

Termin realizacji :  pilne

Prosz? o:

·          podanie cen netto loco budowa,

·          podania terminu realizacji,

·          podania terminu wa?no?ci oferty,

·          zaproponowania  warunków p?atno?ci,

·          z?o?enie oferty do dnia 10.01.2014 do godz.  10   nr faxu 32 7508451 lub e–mail ela@dombud.pl.

Ewentualne pytania kierowa?  tel.  728314954

Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci

 

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
El?bieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzyma?y 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/3/G/2014
Publikacja: 09.01.2014
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
 • Oprawy PORTAL
 • P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów:

  1. Oprawa o?wietleniowa PORTAL 1x11W Lena Lighting z czujnikiem zmierzchowym (bez zamienników) - 19 szt

  • Miejsce dostawy -   Katowice, Drzyma?y
  • Termin realizacji - 15.01.2014r

          Prosimy o:

  • podanie ceny netto franco budowa  
  • podanie warunków p?atno?ci,
  • potwierdzenie terminu realizacji,
  • okresu wa?no?ci oferty

  Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci oraz certyfikaty jako?ci.

  Prosimy o przes?anie oferty do dnia 10.01.2014r  do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Grzegorz Pieszczek
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzyma?y 15
  e-mail: zakup@dombud.pl
  tel: 32 72 19 164
  kom. 728 314 995
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/8/E/2014
  Publikacja: 09.01.2014
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  stal

   

   

  09.01.2014

   

   

   

   

              Przedsi?biorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzib? w Katowicach  zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na dostaw?:      

  bud.  Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica   dostawa  do 15.01.2014

  stal gat. AIII N

  fi 8                                                      2,2 t

  fi 10                                                    8 t

  fi 12                                                    7 t

  fi 16                                                    4 t

  fi 20                                                    1 t

  stal A 0

   

  fi 8                                                      1,5 t

  fi 12                                                    0,6 t

   

   

  Prosz? o:

  ·          podanie cen netto  loco budowa,

  ·          potwierdzenie  terminu realizacji,

  ·          podania terminu wa?no?ci oferty,

  ·          podania terminu p?atno?ci,

  ·          z?o?enie oferty do  dnia 10.01.2014  do godz. 9.00 faxu 32 7508451 lub e-mail ela@dombud.pl

  Ewentualne pytania  tel. 32 7219161,   728314954

  Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci

             

                                                                        

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  El?bieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzyma?y 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/7/E/2014
  Publikacja: 09.01.2014
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  siatki DIN

   

  09.01.2014

   

   

   

   

   

  Przedsi?biorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzib? w Katowicach  zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na dostaw? siatek   wg norm DIN 488 ze znaczkiem TUV

  R 188 A 5 x 2,15                               100 szt.

  R 335A  5 x 2,15                               2 00szt.

  R  424 A 6 x 2,30                              200 szt.

  R  524 A 6x 2,15                              50 szt.

  Miejsce dostawy: Siemianowice, ul. Budowlana 4

  Termin realizacji : pilne

  Prosz? o:

  ·          podanie  cen netto  loco budowa,

  ·          podanie terminu realizacji,

  ·          podania terminu wa?no?ci oferty,

  ·          zaproponowanie  terminu p?atno?ci,

  ·          z?o?enie oferty do  dnia 10.01.2014  do godz. 9.00 na nr faxu 32 7508451 e-mail  ela@.dombud.pl

  Ewentualne pytania  tel. 32 7219161 , 728314954

  Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

  Zastrzegamy sobie prawo odbioru cz??ciowego materia?u.

                         


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  El?bieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzyma?y 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/6/E/2014
  Publikacja: 08.01.2014
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  wy?az FAKRO

   

   

  08.01.2014

   

   

   

   

   

  Przedsi?biorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzib? w Katowicach , zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na dostaw? wy?azów  FAKRO :

  ·           wy?az   FAKRO  WLI        wymiar: 86 x87 cm                      12 szt.                           

                 

  Miejsce dostawy: Katowice, ul. ?opianowa

  Termin realizacji :  16.01.2014

  Prosz? o:

  ·          podanie cen netto loco budowa,

  ·          potwierdzenie terminu realizacji,

  ·          podania terminu wa?no?ci oferty

  ·          z?o?enie oferty do dnia 10.01.2014 do godz. 8.00 na nr  fax 32 7508451 lub e- mail ela@dombud.pl, ewentualne pytania kierowa? tel. 32 7219161, 728314954

              Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci

                                                            


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  El?bieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzyma?y 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/4/R/2014
  Publikacja: 07.01.2014
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  Kr?gi betonowe

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nastepuj?cych materia?ów:

   

  1. Kr?g betonowy fi 1200mm, wys. 50cm, ze stopniami   -   8 szt.
  2. Kr?g betonowy fi 1200mm, wys. 50cm, ze stopniami, z p?yt? denn?   -   1 szt.
  3. Kr?g betonowy fi 1200mm, wys. 50cm, ze stopniami, z dwoma otworami na przelot o ?rednicy fi 160   -   1 szt.
  4. P?yta pokrywowa dla studni fi 1200   -   1 szt.

   

  • Miejsce dostawy  -  Paw?owice, ul. Zjednoczenia 67
  • Termin realizacji  -  mo?liwie szybki

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
  • podanie warunków p?atno?ci,
  • podanie terminu realizacji.

  Wraz z materia?ami nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci i certyfikaty jako?ci. 

  Prosimy o przes?anie oferty do dnia 08.01.2014 do godz. 1300 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

  Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Roman Janowski
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzyma?y 15
  e-mail: roman@dombud.pl
  tel: 32 72 19 162
  kom. 728 314 956
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/2/G/2014
  Publikacja: 07.01.2014
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  Oprawy Andrychów

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów:

  Oprawy o?wietleniowe wraz ze ?ród?ami ?wiat?a wed?ug za??czonego zestawienia (kliknij tutaj)

  Oznaczenie opraw wed?ug LUG, LOVATO – dopuszczalne zamienniki.

  Prosimy o z?o?enie oferty cenowej wed?ug za??czonego zestawienia

  Prosimy nie wprowadza? zmian w kolumnach numeracji i ilo?ci do niniejszego zestawienia.

           

  Okres gwarancji 36 miesi?cy licz?c od daty protokolarnego przekazania obiektu Inwestorowi (31.12.2014r) zgodnie z za??czon? umow? sprzeda?y (kliknij tutaj).

  Wszystkie oprawy wyposa?one w ?ród?a ?wiat?a.

  Prosz? poda? warto?ci KGO

  Wraz z ofert? prosz? przedstawi? karty katalogowe proponowanych opraw.

  Wraz z ofert? prosz? przedstawi? certyfikaty CNBOP na oprawy awaryjne.

  *             

  *            Miejsce dostawy -   Andrychów

  *            Termin realizacji - II po?owa 2014r

  Prosimy o:

  *            podanie cen netto franco budowa

  *            podanie warunków p?atno?ci,

  *            potwierdzenie terminu realizacji,

  *            podanie okresu wa?no?ci oferty  

  Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci oraz certyfikaty jako?ci.

  Prosimy o przes?anie oferty do dnia 17.01.2014r  do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Grzegorz Pieszczek
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzyma?y 15
  e-mail: zakup@dombud.pl
  tel: 32 72 19 164
  kom. 728 314 995
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/3/R/2014
  Publikacja: 07.01.2014
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  Napis P?YWALNIA

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na wykonanie i dostarczenie napisu  P?YWALNIA,  wg za??cznika nr 1 – do pobrania (aktywne: „za??cznika nr 1”). Napis mo?na opracowa? w ró?nych wariantach materia?owych i technikach wykonania: jako napis przestrzenny lub p?aski, w kolorze czarnym lub zielonym RAL 6029. Napis mocowany b?dzie we wn?ce o wymiarach 11,5 m x 1,5 m wykonanej z p?ytek klinkierowych klejonych na styropianie, wg skali w projekcie sam napis ma d?ugo?? ok. 8,0 m i wysoko?? ok. 0,9 m    -   1 kpl.

   

  • Miejsce dostawy  -   Bieru?, ul. Kad?ubowa
  • Termin realizacji  -  do uzgodnienia

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
  • podanie warunków p?atno?ci,
  • podanie terminu realizacji.

   

  Wraz z materia?ami nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci i certyfikaty jako?ci. 

  Prosimy o przes?anie oferty do dnia 09.01.2014 do godz. 1400 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

  Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Roman Janowski
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzyma?y 15
  e-mail: roman@dombud.pl
  tel: 32 72 19 162
  kom. 728 314 956
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/2/JT/2014
  wyświetleń: 2
  Publikacja: 07.01.2014
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Kraków ul. Jozefi?ska

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych materia?ów:

  1. Klej do we?ny mineralnej Kreisel - 2000 kg

  2. Ko?ki do we?ny mineralnej d?. 22 cm - 2000 kg

  • Miejsce dostawy  -  Kraków ul. Józefi?ska
  • Termin realizacji  -  10.01.2014

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
  • podanie warunków p?atno?ci,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materia?em nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci.

  Prosimy o przes?anie oferty do dnia 08.01.2014 do 14,00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Joanna Tyszkowska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzyma?y 15
  e-mail: joannat@dombud.pl
  tel: 32 721 91 67
  fax: 32 750 84 51
  drukujpobierz pdf
  PZ/2/R/2014
  wyświetleń: 2
  Publikacja: 07.01.2014
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  Rury spustowe.

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty na sprzeda? i dostaw? nast?puj?cych elementów rur spustowych PCV systemu GAMRAT w kolorze RAL 6009 – zielonym, wg zestawienia:

   

  1. Rura spustowa fi 110, 3 mb   -   7 szt.
  2. Rura spustowa fi 110, 1 mb   -   1 szt.
  3. Obejmy i haki do rur spustowych, d?. 30 cm   -   14 szt.
  4. Obejmy i haki do rur spustowych, d?. 16 cm   -   6 szt.
  5. Z??czki do rur spustowych   -   8 szt.
  6. Kolana 67 st.   -   9 szt.
  7. Czyszczak pionowy do rury spustowej   -   4 szt.

   

   

  • Miejsce dostawy   -   Bieru?, ul. Kad?ubowa
  • Termin realizacji   -   mo?liwie szybki

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materia?ów oraz warto?? franco budowa,
  • podanie warunków p?atno?ci,
  • podanie terminu realizacji.

  Uwaga: wraz z materia?ami nale?y dostarczy? na budow? Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci i certyfikaty jako?ci. 

  Prosimy o przes?anie oferty do dnia 08.01.2014 do godz.1200 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

  Telefon kontaktowy - 32 72 19 162,  tel. kom. 728 314 956.


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Roman Janowski
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzyma?y 15
  e-mail: roman@dombud.pl
  tel: 32 72 19 162
  kom. 728 314 956
  fax: 32 72 19 169

  Strony wynikowe:   [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]